Biblikus-e az online úrvacsora?

Kedves olvasó, imádkozó Testvérek!

„Mikor a fundamentomok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?” Zsoltárok 11,3

Elindult egy talán nem teljesen végiggondolt kezdeményezés, miszerint legyen online úrvacsoraosztás. Vagyis csináljunk úgy, mintha úrvacsoráznánk. A képernyőn lehessen látni a kenyeret, törje meg mindenhol a családfő (és ha nincs, mert valaki egyedül neveli a gyerekeit?) otthon, lehessen látni a kelyhet és bort. Tegyünk úgy, mint mikor a templomi, gyülekezeti közösségben veszünk az úrvacsorát. Szerencsétlen felvetés és kezdeményezés. Több okból is.

Isten elvett valamit, nekünk pedig el kell gondolkodnunk azon: mi célból? Amikor a zsidó népet 70 évre fogságba vitték, akkor ha akarták, ha nem, megérették, hogy nincs templomi istentisztelet, nincs esti, sem reggeli, sem véres, sem füstölő áldozat, mert nincs oltár, nincs templom. Böjt van. Akár akarták, akár nem. A háborúk, járványok, szenvedések mindig kikerülhetetlen kérdések elé állítanak bennünket.

Miért nem biblikus az online úrvacsora? – mert nincs igazi közösség. Kihagyjuk belőle azt az elemet, amit a Szentírás világosan tanít, ad: 1 Korintus 11-ben Pál ötször utal arra, hogy akkor ünnepelték!!! az úrvacsorát, amikor összegyűltek mint gyülekezet, egy helyen és egy időben a gyülekezet tagjai. Az 1 Korintus 10,17-ben azt írja Pál: „Egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan egy kenyérből részesedünk.” Az összegyülekezés tehát nem lényegtelen, hanem pont az összetartozás, az egy test kifejezésének lényegi és nem mellékes eleme.

Amikor tehát lehetséges a templomi úrvacsora, az pont az egyház, a gyülekezet egységét ábrázolja ki és teljesíti be. Ez nem működik virtuálisan, online. Mint ahogy nem szeretheti valaki a házastársát sem virtuálisan, és nem lehet vele egy test online, nem eskethetünk online és nem temethetünk vagy keresztelhetünk online, legfeljebb egy temetés nézői lehetünk, de nem résztvevői! A templomi úrvacsora összegyűjti és egy helyre teszi mindazokat, akik a kenyér és bor sákramentumának jegyeiben részesülnek. A keresztség az egy embert, csecsemőt, gyermeket, felnőttet a sokhoz/gyülekezethez köti, így az úrvacsora a sokat/gyülekezetet eggyé teszi. Ezért az online úrvacsora nem az, amiről a Biblia beszél. Pont a lényeg marad ki belőle.

Aki gondolkodva hisz és hit által gondolkodik, annak hiányzik a gyülekezet közössége és az úrvacsora közössége is. Mit olvasunk az Efézusi levél 1,1-ben?..hogy a bajt is fogadjuk el Isten kezéből, mert ő „…mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban”. Még nem látjuk a dolgok végét, de előre reménykedhetünk a Krisztusban, aki minket megerősít! Nem tudjuk a templomi közösség hiányát sem eltörölni, sem helyettesíteni. Most a keresztyének szerte a világban a sok más szenvedés mellett az úrvacsorai közösség hiányától is szenvednek, vagy legalább a hiányát érzik.

Egyik vidéki kollégám írta: „Gyülekezetünk egyik igen idős asszonya, 68 éves rákos fiát ápolja. Nem tudnak templomba menni, ahogyan más sem, de minden délben elsírja magát amikor megszólal a templomunk harangja, és amikor felhívott azt mondta: „Tiszteletes úr! Szóljon csak a harang, emlékeztessen minket bűneinkre, emlékeztessen csak arra, hányszor kért minket, hogy jöjjünk az alkalmakra, és mi kifogásainkat soroltuk. Szóljon a harang és emlékeztessen Isten irgalmára, az úrvacsora hiányára, Isten bűnbocsátó kegyelmére, Jézus áldozatára. Szóljon csak a harang!- míg újra nem lesz nyitva a templom kapuja.” A lakodalom háza Préd.k. 7,2 és 4. zárva van. A siralomnak háza nyitva van.

A 11. zsoltár 3. versében azt olvassuk: „Ha a fundamentumok lerontatnak, mit cselekszik az igaz ember?” Most Isten egészen az alapokig nyúlt és kirántott, kihúzott szinte minden fundamentumot az Istentelen ember alól. Marad az a kérdés, mit cselekszik az, akit Isten Jézusért igaznak fogadott el? Marad minden változatlan, vagy érteni akarunk abból, ami történik és változni akarunk? A templomi, az úrvacsorai közösség jelenlegi hiánya mire indít bennünket? Megoldjuk online, vagy meghajlunk alázatosan és elismerjük, vétkeink miatt verték Jézust keresztre, betegségeinket és bűneinket Ő hordozta, vitte fel a keresztfára.

Szól a harang az üres templomunk tornyában. Szólni fog egészen addig, míg nem énekelhetjük azt az éneket, amit a templomszenteléskor is: “Ím béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.” (162. dicséret).

Imádkozzunk!

Mindenható Istenünk! Hálásak vagyunk azért, hogy nem mindent vettél el tőlünk. Szavadat, igéd bátorítását, vigasztalását nem. Most is kegyelmes és irgalmas vagy hozzánk, bár nem érdemeljük. Eszünkbe jut amikor hívtál az alkalmakra és mi kifogásokat mondtunk. Ökröt vettem, mezőt vettem, megházasodtam, az unokák jönnek, névnap, születésnap van. Most nem tudunk jönni. Most valóban nem tudunk jönni. Bűnbánattal valljuk: Mindent helyesen cselekszel. Épp ideje volt, hogy észhez téríts. Hányszor nem adtuk neked az időnket, kelletlenül adakoztunk a Te céljaidra és otthon maradtunk, amikor vártál minket a gyülekezet alkalmaira. Elismerjük, hogy igazad van mikor azt mondod: Akkor maradjatok otthon! Kérünk mégis légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Vedd le rólunk kezed súlyát és add vissza a templomi istentisztelet örömét, az úrvacsorai közösséget. Jézusért, a Te Fiadért szabj gátat a járványnak és állítsd meg a vírus terjedését. Úgy és akkor, amikor Te úgy gondolod! Minket hangolj újra és újra a te szent igéd hullámhosszára, hogy azt akarjuk tenni, ami a Te jó, kedves és tökéletes akaratod.
Ámen.

Varga Róbert lelkipásztor

Keddi táplálék

“Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!”
Példabeszédek 30,5-6

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Gőzerővel és soha nem látott erőbedobással küzdenek orvosok, biológusok, és a vírusok kutatásával foglalkozók azért, hogy megtalálják a baj ellenszerét. Vagy így, vagy úgy vége lesz. Sokak szívében azonban most sem az a szándék van, hogy bármit másképpen gondoljanak, cselekedjenek a járvány elmúltával, hanem pont az, hogy majd nagy bulit csapnak, ha vége ennek a sötét időszaknak.

Vasárnap az üres templomban elmondott igehirdetés után azon gondolkodtam, milyen jó lesz majd újra együtt leborulni Isten színe előtt, dicsőíteni őt és tisztességet adni neki, aki örök, akiben nincs változás vagy változásnak árnyéka. Jó lesz, igen, de addig, amíg dúl és pusztít ez a szörnyűség, addig hogyan bírjuk, mit tegyünk?

A Példabeszédek könyvének ezt a részét Ágúr írta. Ki volt ő? Nem tudjuk. Ismeretlen Istenhívő, de amit ír, az Isten Lelke által ihletett. Nem tudjuk pontosan mikor élt és milyen öröm vagy bánat érte. Egyet tudunk: Egészen biztosan bízott az Örökkévaló Istenben. Minden helyzetben és minden helyzettel az Isten elé állt. Számára egyértelmű és nyilvánvaló volt: “Isten minden szava színigaz.” Mint minden ember ő is sok emberi hazugsággal találkozhatott. A végső következtetése az: egy valaki nem hazudik soha, az Isten. Az ő szavára lehet támaszkodni, építeni, hagyatkozni – mi már a teljes Szentírást kezünkben tarthatjuk.

Mond-e valamit arról a Biblia, hogy meddig tart mindaz, amiben vagyunk?! Nem, de azt biztatásként mondta Jézus: “Atyám nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól – Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.” (János 17;15,17) Nem vesz ki abból, amiben mindenki, aki itt él benne van, de megőriz attól, hogy olyanná legyünk mint a világ. Hiszen pont ilyenkor kell kiderülnie, miben mások azok, akik hisznek. Jézus odaszentelte, vagyis egészen Istennek különítette el magát. Pont erre emlékezünk majd Nagycsütörtök és Nagypéntek napján.

Őt sem vette ki Isten a világból. Sőt olyan megaláztatást, megvetést, szenvedést kellett elhordoznia, amit egyikünknek sem. Mindebből Jézus úgy jött ki, hogy kiderült: Isten minden szava színigaz. Igaz a megváltás, a szeretet, a gondoskodás, az őrző kegyelme, irgalma. Mi napról napra átélhetjük: “Pajzsa ő a hozzá menekülőknek” pajzs és páncél az ő hűsége. Gondoljunk arra, minden nyomorúság csak addig tart, amíg azt Isten engedi.

Ő vet véget ennek is. De milyenek vagyunk alatta és milyenek leszünk utána? Akarunk változni, akarunk megváltozni, akarunk szent (Isten számára elkülönített) életet élni? Még inkább, még jobban? Ez most dől el. Jézussal, Jézus által, Hozzá fordulva, minden lehetséges annak, aki Őt keresi.

Imádkozzunk!

Mindenható mennyei Édesatyánk! Megalázzuk magunkat szent színed előtt! Mi csak por és hamu vagyunk, irgalmasságodból nincs még végünk. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket és nem ítélettel bánsz velünk.

Intésed és figyelmeztetésed azonban egyértelmű: Akarjunk igéd szerint változni, neked engedelmesebb, általad tisztább életet élni. Hisszük és valljuk: a Te igéd igazság Urunk. Csak az az igazság és nincs más.

Könyörülj rajtunk és vess véget a járványnak, adj olyan megoldást, ami azok szívét is Hozzád fordítja, akik nem gondolnak rád. Legyél Te, Urunk, gyülekezetünk tagjainak őriző pásztora. Kérünk, hogy megmaradhassunk és együtt örvendezhessünk amikor újra a templomban leszünk. Dicsőítsd meg magad a mi múlandó életünkben és őrizz meg bennünket, szeretteinkkel együtt. Ámen.

Varga Róbert lelkipásztor
Csütörtökön folytatjuk.

Csütörtöki ige

Olvasandó igeszakaszok:

“Hanem amint meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” 1 Korinthus 2,9

“Az Írás így szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Római levél 10,11

Furcsa azt olvasni ebben a helyzetben, amiben vagyunk, hogy Isten készít valamit az őt szeretőknek. De miért
gondoljuk azt, hogy Isten nem látja a helyzetünket? Hogyne látná! Amikor próbát ad, az nem gyengítés, hanem pont
az ellenkezője. A próbákat az erősek kapják, hogy kipróbálhassák az erejüket, a stabilitásukat. A kísértésekben a gyengék buknak el, az erősek megállnak.

Amikor azt olvassuk, hogy térjünk Istenhez, akkor ez végképp nem azt jelenti, hogy fenyegessen, vagy üssön rajtunk és „kihasználva” a jelenlegi helyzetet megtérésre kényszerítsen bárkit. Ezért tartom idegennek a Biblia lelkiségétől azt, amikor ebben a helyzetben az utolsó idők szörnyűségeivel fenyegetőzik valaki csak azért, hogy megtérésre bírjon embereket.

A félelemből hozott döntés soha nem tartós és nem megalapozott. Isten nem a fenyegetés, hanem a szeretet Istene! Pont a mai részből árad felénk az Isten minden értelmet felülhaladó BIZTATÁSA:
„Amit szem nem látott, fül nem halott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek”

Figyeljük csak!: múlt időben írja: „azt készítette” tehát már akkor is készen volt Isten terve, mikor a járvány még ki sem tört! Változatlan szeretettel és irgalommal fordul felénk. Pontosan tudja azt, mikor lesz vége ennek a helyzetnek, milyen jót hoz majd ki a számunkra ebből (el sem tudjuk képzelni)! Mi pedig mérlegre kerültünk: mi van a szívünkben? Egy ilyen helyzetben kinek-kinek felül kell vizsgálnia az életvitelét, a szokásait, a döntéseit, végső soron az Istenhez való viszonyát.

A másik igehely a római levélből pont abban erősíthet meg bennünket. „Aki hisz (Jézusban) nem szégyenül meg!”. Aki ebben az időszakban még szorosabban „bújik”-fordul Istenhez, az átéli azt a védelmet, békességet, reménységet, amit Isten készített az őt szeretőknek.

Nagyszerű lehetőség az együtt imádkozásra a családi otthon-lét. Most az is kiderül: mennyire és hogyan szeretjük, viseljük el, tudjuk hordozni azokat, akikkel kapcsolatban azt mondjuk, hogy szeretjük őket! Kiderül az is: ki mit ért megértés, szeretet, elfogadás és türelem alatt. Hajaj! Nagyon kiderül! Ülj le! Beszélgess, imádkozzatok! Együtt! Országért, vezetőkért, a gyülekezetért, egymásért, a fiatalokért, idősekért, a gazdaságért, a munkahelyekért, a jövőnkért. Azért, hogy fegyelmezetten viseljük azt, ami most van, hogy ne kelljen százakat temetnünk és ne maradjanak családok nagyapák és nagymamák nélkül. És láthassuk, ahogy az időseink tolják a babakocsikat és szeretik saját és mások gyerekeit, unokáit.

Az Isten szeretet! Soha ne kételkedj benne – mert amit szem nem látott, fül nem hallott és szívünk meg sem sejtett, azt (már el) készítette Isten az őt szeretőknek. Övé ezért egyedül a dicsőség!

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy nincs végünk és nem bűneik és vétkeink szerint bánsz velünk, hanem irgalmas szereteted szerint. Áldunk, hogy nem kényszerítesz semmire sem, de azt akarod, hogy minden ember megismerjen Téged, a világmindenség Urát!

Úgy és akkor és abban használj minket ennek eléréséhez, ahogyan azt Te akarod!

Könyörgünk az országért, hogy el ne pusztuljon az. Könyörgünk azokért, akik most sem akarnak tudni rólad és nem fordulnak hozzád, hanem átkoznak és káromolnak Téged. Urunk, nem tudják, hogy mit cselekszenek.

Kérünk, adj nekünk békességet, beléd vetett reménységet, amely nem szégyenül meg. Te legyél a mi őriző pásztorunk és add meg kérünk, hogy nemsokára újra együtt lehessünk a gyülekezetben és dicsőíthessünk Téged a tőled kapott templomban! Amen.

Varga Róbert lelkipásztor

Keddi ige

Kedves Olvasók!

Mától fogva, amíg a helyzet így marad, heti 2 alkalommal jelenik meg itt és a gyülekezeti hírlevélben egy rövid igemagyarázat biztatásként.

Olvasandó igeszakasz:

“Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.” Zsolt. 25,12

Sokan gondolják azt, hogy életünk döntéseit nekünk kell magunkban, vagy szülők, barátok, társ segítségével meghoznunk. Amennyiben a hozzánk legközelebb álló emberre hallgatunk jó döntéseket fogunk hozni.
A Biblia azonban mást mond. Nem tanítja azt, hogy baj, ha van segítségünk, de azt tanítja, hogy Isten tudja a benne bízókat oktatni/vezetni/tanítani az útra, amelyen járnunk lehet, kell.

Világos figyelmeztetés ez: nem szabad manipulálnunk az életünket vagyis kézi vezérléssel élnünk (manus = kéz – latinul). Nem azzal kell próbálkoznunk, hogy hogyan irányítsuk az életünket, hanem azt kell megértenünk, hogy Isten hogyan akarja irányítani az életünket.

Mivel a megértés időnként fáradtságos és hosszú folyamat eredménye, nem szeretjük és inkább elkerülni akarjuk, mint belemenni. Az alázat az első lépés afelé, hogy taníthatók legyünk, hogy megszűnjünk küszködni, győzködni, és elkezdjünk Istenre figyelni és hallgatni.

Szól Ő – a Biblia szavain keresztül, az igehirdetés szavain keresztül, az imádság szavain keresztül, egy járványon keresztül. Isten végtelen módon szeret minket. Hogy ez mit jelent, elképzelni sem lehet, de Jézus élete és halála világosan megmutatja. Felfoghatóvá vált Isten? Jézus életét, áldozatát nézve, olvasva, hittel elfogadva, bizonyos értelemben igen. Határok között, de igen.

Jézus az, aki lehajolt és most is lehajol a mi értelmünkhöz és szükségeinkhez. Mi alapvetően materialisták vagyunk. Az anyagot látjuk, a matériát és sokszor tényleg csak azt hisszük el, amit látunk, amit megfoghatunk, ami tapintható, érzékelhető a számunkra. Isten pont ezen mutatott, mutat túl Jézus életén keresztül.

Mi nem tudjuk kigondolni, hogy milyen lehet az Isten. Ezért mondta azt Jézus, aki engem látott, látta az Istent, az Atyát! János ev. 10,30 Jézusban láthatjuk meg Isten természetének megnyilvánulását. Jézusnál nincs magasabb rendű. Sem élet, sem igazság, sem jövő. Ő az Élet és az Igazság. Ez olyan, mint a 2×2. Nincs tovább. Ő az Alfa és az Omega. A kezdet és a vég.

Aki Jézust “látja hit által”, annak nincs már szüksége másra. Akivel megtörténik az a csoda, hogy hitre jut, annak érdekes módon nem is kell több, más. Miért? Mert megtalálta azt, amit keresett és ez a békesség forrása, jó és rossz napokon egyaránt. Ez a belső béke független a külső eseményektől, történésektől. Mindegy mi van a világban, itt belül a hívő szívében akkor is békesség van, ha járvány, háború dúl.

Ezt az alapot akarja mindnyájunknak adni Isten. Aki már ebből él, annak mélyebben, erősebben, lehet ebből élni, akinek még nincsen, annak pedig erre akarja az életét építeni. Isten adjon kinek-kinek ilyen békességet!

Varga Róbert lelkipásztor.

Csütörtökön folytatjuk.

Perselypénz helyett

Kedves gyülekezeti tagok!

A templom fenntartásának költségei ebben az időszakban is ugyanúgy jelentkeznek, ezért kérjük, hogy aki szívesen hozzájárul ebben az időszakban is a gyülekezet fenntartásához, ezt megteheti úgy, hogy a gyülekezet számlaszámára utalja át azt, amit erre szánt. A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Számlaszám: 65700086-10129294
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykovácsi Fiók,
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 67
 

Az adományokat köszönettel vesszük!

Heti ige

Olvasandó: Lukács 21,10-14.

Kedves Olvasók!

Április első napjaiban érünk a református Bibliaolvasó kalauz szerint a fent írt részhez a Lukács evangéliumában. Az a helyzet, mint amiben most a világ országai vannak, a szekták számára mindig nagyszerű napi illusztráció arra: Mi megmondtuk előre, hogy így lesz. Nem fogunk beállni a sorba. Ilyen helyzetben nincs szüksége arra senkinek, hogy még mélyebbre nyomja valaki. Amikor tehát ezeket a sorokat olvassuk, akkor jó figyelni arra, amit Jézus valóban mondott. Egyrészt már a tanítványok is azt kérdezik Jézustól, hogy mikor lesz mindez? (21,7.v.) “Jézus így válaszolt:” Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket!” ! Tehát: minden esemény lehet megtévesztő esemény! Kétségtelenül ír arról Jézus, hogy lesznek helyi és na- gyobb területre kiterjedő háborúk. (10.v.) Vannak most is. De az is kérdés, hogy a migránsok áradata, valóban az, aminek látszik? Katonaköteles, nem egyszer kiderült, hogy kiképzett, hadviseltek beszivárgása Európába biztosan nem lehet egy háború része? Miért gondoljuk, hogy azt ma ugyanúgy vívnak, szerveznek egy hadviselést, mint 500 vagy 70 évvel ezelőtt?? De Buda 1541-es, törökök általi elfoglalását olvassuk csak el! Akkor hogyan is történt? Vannak földrengések és voltak és lesznek járványok is. Éhínségek ( a legtöbb háztartásban legalább 1 hónapra való tartalék van!) és rettenetes dogok történnek. Nekem az is rettenetes, hogy valaki bántalmaz egy 17 éves lányt és aztán bedobja egy aknába, ahol az áldozat megfullad. Majd az elkövető simán kisétálhat a bíróság épületéből és röhögve! szelfit készít, mert a bírónő (NŐ!!) nem talált elég okot, hogy továbbra is benn maradjon. Mi van ennél rettenetesebb egy szülőnek, vagy testvérnek?

Visszatérve a Biblia szövegéhez: láttunk hatalmas jeleket az égen, amiről Jézus beszél? Nem. Természetesen komolyan kell venni azt, amit mondott a mi Urunk. Megmondta, hogy a templomból Jeruzsálemben kő kövön nem marad, mert lerombolják. Kr.u. 70-ben ez meg is történt, amikor a római csapatok a várost és templomot földig rombolták.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy minden más is beteljesedik, amit mondott. Az utolsó idő azonban már akkor elkezdődött, mikor Jézus Krisztus megszületett. A Zsidókhoz írt levél világosan válaszol: Zsid.1,1-12 “Miután régen sokszor sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk…” Isten tehát megmondja: Jézus eljövetelével elindult az utolsó aión/világkorszak, de nem mondta meg senkinek és nem is fogja megmondani, hogy ebben hol tartunk. Egyszerűen nem tartozik ránk. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy akiket csak lehet hívjunk Jézushoz, mert Ő a mi erősségünk és békességünk forrása, vigasztalásunk és tanácsosunk baj idején. Római levél 15,4: “…békesség, békességes tűrés által reménységünk legyen!” Ez a legfontosabb. Mi a jövőt (hála Istennek) nem ismerjük. Jézus Krisztus azonban igen. Ezért mondja, üzeni azt azoknak, akik hozzá tartoznak és akikek NEM vesz ki a világból, nem vesz ki a tűzből, de megőriz a tűzben!!

Olvassuk el azt a biztatást, ami Pál apostolon keresztül érkezett, érkezik el hozzánk: Róma 8,38. verseiben. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Semmi! Sem járvány, sem földrengés, sem kerítést ostromló tömeg, sem semmi más. Ez a lényeg. Mi pedig húzzuk szorosabbra a hit kötelét, amely összeköt bennünket Jézussal. Amennyiben nincs ilyen összeköttetésünk Vele, akkor valóban itt van a kedvező idő a számunkra, hogy legyen.

Isten óvjon Mindnyájunkat!

Varga Róbert lelkipásztor.

Minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetünk

Kedves Nagykovácsiban élő református Testvérek!

A mai napon a Magyarországi Református Egyház zsinati Elnöksége határozatot küldött a református gyülekezetekhez, amelynek a lényege az, ami várható volt. A mai nappal (március 16. hétfő) minden gyülekezeti alkalmat szüneteltetni kell. Így már a mai ifjúsági órát, a csütörtök esti imaórát, a felnőtt konfirmációt, a vasárnapi istentiszteletet és a délutáni alkalmakat sem tudjuk megtartani, egészen az utasítás visszavonásáig.

Szomorúságra ad okot ez, ugyanakkor Isten határozott és világos intése is: minden múlandó és bizonytalan, ezt bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni. Egy valami nem. Jézus azt mondta: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem nem múlik el” Máté evangéliuma 24,35. Istentől megengedett ideje van annak, hogy mindenki, de valóban mindenki, Jézusban hívők és Isten nélkül élők egyaránt, elgondolkozzunk azon, mi az, amin sürgősen változtatni kell, hogy ki-ki közelebb kerülhessen Istenhez, mert egyedül Ő a biztos pont, az élet a számunkra. Isten lehetőséget ad azáltal, ami történik arra is, hogy végiggondoljuk: mi a lényeges és mi az, ami lényegtelen. Mi, ki áll az értékpiramisunk csúcsán, Jézus vagy valami, valaki más? Isten szeretete a mi Urunk Jézus Krisztusunk által változatlan. Nagycsütörtök, Nagypéntek és Húsvét felé közeledve, ez még hangsúlyosabbá válhat a szá- munkra.

Vasárnap (22-én), a szószéken (fura lesz az üres templom) elmondom az igehirdetést, azt Gergely István felveszi és utána felteszi a honlapra, ahogyan az eddig is volt. Isten óvjon mindnyájunkat szeretetteinkkel és gyülekezetünkkel együtt.

Bármilyen változás lesz, azonnal szétküldjük ezen az oldalon.”Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel a a kívánságaitok az Isten előtt és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi levél 4. fej. Szeretettel köszöntök mindenkit, adjon nekünk a mi Urunk békességet!

Varga Róbert lelkipásztor

A vasárnapi istentiszteletet a szokásos rend szerint, 10.00-kor megtartjuk!

Kedves templomba járó testvérek!

A vasárnapi istentiszteletet a szokásos rend szerint, 10.00 órakor megtartjuk, gyermekmegőrzés és gyermekistentisztelet is lesz. A gyülekezetünkbe járó egyik gyógyszerész testvérünk a gyógyszertárban készített nagy hatásfokú alkoholos fertőtlenítő szerből a bejáratnál mindenki tudja a kezét fertőtleníteni.

A húsvéti istentiszteletekkel kapcsolatban még nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e tartani, vagy sem. Úgy gondolom, hogy a templomi létszám miatt nem kell aggódni, igyekszünk felelősen gondolkodni és amikor kell döntést hozni.

Szeretettel várunk Mindenkit!
Varga Róbert lelkipásztor

Zenés áhitat ápr. 5-én

Április 5-én zenés áhítatot tartunk a templomban. A gyerekeket is szeretettel várjuk erre az alkalomra!

Időpont: ápr. 5 vasárnap, 17:00 óra
Helyszín: Nagykovácsi Református templom

Biblia és genetika című előadás

Szeretettel várjuk a Biblia és genetika c. előadásra

Időpont: február 16, 17:00
Helyszín: Nagykovácsi Református templom
Előadó: dr. Pauk János (MTA doktora, egyetemi magántanár)
Belépő: ingyenes