Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Kész a szívem, Istenem, kész a szívem. Hadd énekeljek és zengedezzek! Serkenj föl, dicsőségem, serkenj föl, lant és hárfa, hadd költsem föl a hajnalt! (57. Zsoltár, 8-9. v.)

A Biblia szerint az emberi gondolkodás, döntés és személyiség központja nem az agy, hanem a szív. Jézus ugyanezt mondta: „A szívből származnak…” és egy felsorolást olvasunk arról, hogy milyen az ember szíve az istentelen állapotban (Mt.15,19).

Mindannyiunknak a szíve kész, de mindig az a kérdés, hogy mire? Aki hisz Istenben, annak kész a hálaadásra. Fil. 4, 6-7. Kész az Isten iránti bizalomra, még a legnagyobb baj idején is. 31. Zsolt. 6, 40. Zsolt. 5, 125, 1 Zsolt. Kész az engedelmességre, ha Isten szól, kér, küld, megszólalok, megyek és engedelmeskedem. Az engedelmesség fontosabb minden áldozatnál. 1 Sám. 15,22. Az Istenben bízó szív kész arra, hogy figyeljen Istenre. Luk. 22,46.
Megelégedett szív: elég az Isten kegyelme, bűnbocsátó szeretete és mindaz, amit tőle kap, kapott éppen. Annak a szíve, aki bízik Istenben, kész a szolgálatra. Úgy, akkor és abban, amikor, amire és amiért Isten hívja, küldi, amivel megbízza.

Varga Róbert lelkipásztor

Csütörtöki lelki táplálék

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Mrk. 10,46-52

Bar = fiú, Bartimeus /Timeus fia. Bartimeus csak koldus lehetett az út mellett, hogy legalább a napi élelme meglegyen. Csukjuk be a szemünket egy pillanatra! Milyen vaknak lenni? Hosszú távon egy vak sem a fényt, sem színeket, sem telefont, sem egy filmet, sem egy kedves arcot, nem láthat. Nem tudja, hogy milyen a zöld fű, a kék ég, a fák és a madarak. Bartimeus még nehezebb helyzetben volt, mert nem vakon született, hanem megvakult. (Onnan tudjuk ezt, hogy azt kéri Jézustól, hogy újra lásson).

Hallott Jézusról és belül a szívében indult el a vágy: találkozni akart vele. Milyen akadályai voltak ennek?

ILLENDŐSÉG, az emberi szokások. Egy zarándokmenetet megzavarni nem volt illendő.

FELSŐRUHÁJÁBÓL ki kellett bújnia, mert akadályozta a hosszú anyag abban, hogy sietve Jézushoz menjen. LEVENNI kellemetlen volt, de mégis megtette. Mint a vérfolyásos asszony is, aki mindenki előtt megvallotta a bűnét, és elmondott Jézusnak mindent igazán. Ma ezt az is jelenti, hogy a Krisztus követés egyenlő azzal, hogy levetjük a régi, Isten ellenes természetünket és akaratunkat.

Akadály volt a környezete, az emberek, akik rászóltak: Ne kiabálj!- ne zavard Jézust, rajtad úgysem lehet segíteni! Sokszor a saját szívünk mondja ezt! Mit akarsz tőle, neked már annyi! Akadály vagy, mint a tömeg, és ezért nem juthatnak Jézushoz mások, vagy segítő, hogy valaki Jézust megismerje?

Aztán az is kérdés, hogy Bartimeus MEDDIG követte Jézust? A Golgotánál már nincs ott. Amikor Pilátus ítélkezett, akkor Barabbást, Abbás fiát, elengedi a zsidó vezetők és a nép követelésére, – Jézust, (Bar Abba) az Atya Fiát pedig megfeszítettette. Abbás fiát, Barabbást, a rablógyilkost elengedték, Jézust, az Isten fiát megfeszítették. Ilyen ez a világ!

Ma milyen akadályai vannak a Jézus követésnek, a hitben járásnak? Amikor olvasnod kellene a Szentírást, a lustaság, és a kényelem. Felkelni, kinyitni a Bibliát, elmenni istentiszteletre. Mit szólnak a munkatársak, ha beszélek Jézusról? És a család nem hívő tagjai? A tömegnyomás! Komolyan venni a Szentírás szavait, kiállni az Isten igazsága mellett. Kitenni minden olyasmit az életünkből, ami nem Isten szerint való. Megszakítani minden olyan kapcsolatot, ami lehúz, elválaszt Istentől!

Meddig követed Jézust? Amíg minden jól megy, amíg a kéréseidet Isten meghallgatja? Amíg minden sikerül? Amíg „olajozottan” mennek a dolgok? Jó ezt legalább időnként végiggondolni. Meddig követed őt?

Varga Róbert lelkipásztor

Csütörtöki áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!


Olvasandó: 1 Móz.19,1-38


Két isteni küldött (angyal) megy Sodoma felé, hogy Isten ítéletét végrehajtsa, de előtte még figyelmeztetik és kimentik Lótot és családját. Lót Sodomában élt, de nem úgy élt, ahogyan a Sodomabeliek. Sodomában is lehet Istenfélő életet élni, de nem könnyű, hiszen Lót lelke „szenvedett” a sodomabeilek bűne miatt. Lót nem azt követte, ami rossz, hanem azt tartotta szem előtt, ami Isten szerint való, így marad meg a sodomiták között Isten követőjének.

Nem a tömeget, a szokásokat, az erkölcstelenséget és az elvárásokat követte, hanem Istent. Mi magunk is bizonyos értelemben egy olyan világban élünk, amely egyre jobban hasonlít a sodomai viszonyokra. Ez soha nem könnyű, mert a lefelé nivellálódás erős hatása mindig jelentkezik.

Lót háza menedék volt a vendégeknek, ma a hívő emberek menedéket nyújthatnak, úgy élve, hogy életük Jézusra mutat. Nem csak Lót vendégeire rontott rá Sodoma erkölcstelensége, hanem a világ is rárontott Jézus Krisztusra. Az istenellenesség soha nem tűri azt, ha valaki nem akar hasonulni, azonosulni Sodoma „erkölcsével”. Ebbe halt bele Jézus.

Lót engedelmeskedett, ezért megmenekült, a felesége nem hitt Isten szavának, meghalt. Ma is így van ez. Aki hisz és engedelmeskedik, annak Isten örök életet ad Jézus érdeméért, akinek nem kell a kegyelem, azzal Isten sem tud mit csinálni. Azon rajta marad Isten haragja és ez maga a halál.

Most még a kegyelmi időben élünk: Isten országának ajtaja nyitva van. Van kiút Sodomából.

Varga Róbert lelkész

Csütörtöki lelki kenyér

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!


Olvasandó: Máté ev. 8,23-27


Vihar mindig támad, nem csak a tengeren, de az ember életében is. Vannak olyan „életviharok”, amelyek összetörhetik bárki békességét, a másokkal való közösséget. Minden elkövetett bűnnek is lehet egy-egy lelki vihar a következménye.

A viharban a tanítványok átélik: tehetetlenek. Megszerzett tudásuk, fizikai erejük és „ötleteik” nem érnek semmit sem. Sokszor mi is kigondolunk az élet viharaiban emberi megoldásokat, de azok nem működnek. A hullámok átcsaptak a halászbárkán és még az is kétséges volt, hogy megmenekülnek-e egyáltalán?

Amikor az ember a saját kezébe veszi a megoldást, akkor előbb-utóbb rájön: életünk történéseiben nem csak nem tudunk eligazodni, hanem a legtöbb
esetben fogalmunk sincs arról, hogy mit kellene tenni, hogy kikeveredjünk egy-egy helyzetből, állapotból.

A végén odamennek és felkeltik Jézust, akik békésen alszik a viharban is. Ez a belső, szívbeli békesség az, amit nekünk is adni akar. Vihar idején is tudhatja az, aki hisz Jézus Krisztusban: élete, bajai, a történések, mind Isten kezében vannak. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint a tanítványok: csak
amikor mindent elborít az áradat, amikor átcsapnak rajtunk a következmények, akkor fordulunk Jézushoz. Ő úr a viharokon is. Ura az időjárás viharainak és az emberi élet viharainak is. Ő túllát mindazon, ami emberileg éppen látható. Kezében van a vihar is, hiszen időnként pont Ő engedi meg, mert van Istennek megengedő akarata is – a viharokat, hogy tanuljunk és erősödjünk, azok által. Mivel kezében tartja a világmindenséget, ezért a vihart is le tudja csendesíteni. Itt is „csak” szól.

Mindent Isten szava végez el. A lelkekben és a természetben is. Szólt a teremtéskor, hogy „legyen!”, és úgy lett! Akiben él a Krisztus, aki benne hisz, él, annak az életében Jézus Krisztus ugyanúgy lecsendesíti, megoldja, elrendezi a viharokat, mint itt a tengeren.

Te kit hívsz, ha viharba kerülsz? Kihez fordulsz? Ki a segítséged?


Varga Róbert lelkipásztor

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó testvérek!

Olvasandó: Máté ev. 3,3-17. 

A keresztyén világ ma Jézus megkeresztelkedésére emlékezik. Keresztelő Jánoshoz tömegek mennek ki Júdea pusztájába, hogy hallgassák azt, amit mond és megkeresztelkedjenek.

János számára már világossá vált, hogy Jézus a Messiás. Keresztelő János előtte is azt mondta magáról, hogy Ő csak a Megváltó útkészítője. Annál inkább megdöbben, amikor Jézus arra kéri, hogy János őt is keresztelje meg. Az akkori zsidó gondolkodás szerint a Messiás eljövetele nem lehetett máshogyan, mint egyértelmű, mindenki számára látható hatalomátvétellel. Aki a Messiás, az kiűzi a megszálló rómaiakat és az őt megillető trónra ül, mint király.

Amikor Jézus megkeresztelkedett, nem azért, mert bármilyen bűne lett volna, hiszen bűntelen volt, hanem azért, hogy az Istentől elszakadt ember mellé álljon. Közösséget vállal az emberiséggel. János tiltakozására: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj Jézus és Te jössz énhozzám? Jézus azt válaszolja: „Engedj most nekem,… hogy így töltsünk be minden igazságot” (15.v).

Az igazság az: áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért hangzik el ez a mondat „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét” (Ján. ev.1.) A világ bűnét, nem bűneit. Az eredendő bűnt és minden egyéb bűnt is. Jézus az a bárány, aki feláldoztatott  a Golgotán minden bűnünkért. Jézus azt a bűneset miatt leszakadt hidat építette újjá, amit az ember lerombolt, amikor fellázadt az Isten ellen. A bocsánat pont ezt jelenti: elvállal minket, megbocsát nekünk, eltörli álnokságainkat és vétkeinkről többé nem emlékezik meg. János evangéliuma azt is leírja, hogy Isten lelke Galamb képében leszállt Jézusra a megkeresztelkedése után a Szentlelke és ő bizonyságot tett arról, hogy Jézus az Isten Fia. A galamb az új szövetség és az új világ eljövetelét hirdette.

A kegyelmi idő eljött. Karácsonnyal elkezdődött az, amit Isten már régen eltervezett: aki csak akar megmenekülhet. Amikor az özönvíznek vége lett, és annyira megszáradt a föld, hogy kimehettek a bárkából, ezt abból értették meg, hogy a Noé által kibocsátott galamb olajfaággal a csőrében tért vissza. Ez azóta is a béke jelképe. Mi ebben az új, de utolsó korszakban élünk, a kegyelmi időben, Isten hív magához, mert szeret.

Varga Róbert lelkipásztor

Újévi kirándulás

Kedves Testvérek!

Holnap, azaz 2021. január 1-jén, délelőtt 11 órakor indulunk a hagyományos újévi kirándulásra a Nagy-Szénásra. Találkozás a templom előtt.

Várunk mindenkit szeretettel!

Csütörtöki – óévi áhitat

Olvasandó: Luk.2,25-30

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A 2020-as asztali naptár utolsó lapjához érkeztünk. Egyetlen nap van hátra, a mai, és vége ennek az évnek. Ahogyan áthajtjuk az utolsó lapot, úgy ér véget nem csak ez az év, de az egyszer majd életünk is. Visszafelé nem mehetünk, csak előre. A zsoltáríró azt írja: gyorsan tovatűnik, mintha röpülne.

Amikor fiatal valaki siettetni akarja, hogy minél előbb elérje a felnőtt kort. Amikor felnőtté válik, rájön, nem csak a lehetősége lesz korlátlan, de a felelőssége is. A mai rész azonban egy olyan emberről ír, aki Jézus korában az akkori átlag életkorhoz képest nagyon sokáig élt. Átélhetett háborút, járványokat, megszállást betegséget, az öregség minden kínját, mégis valami határtalan derű árad a sorokból, ahogyan Lukács Simeonról ír. Tudta, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja meg a Messiást. Azután egy napon, nem csak úgy, hanem Isten Lelkének indítására bemegy Jeruzsálembe a templomba és találkozik Józseffel, Máriával és a nem sokkal azelőtt született Jézussal. Boldogan vallja meg: „Látták szemeim a Te üdvösségedet”. Vagyis Izrael számára most kezdődik az igazi élet. Eljött az, akire több ezer éve vártak. Látta Jézust, ezért békesség van a szívében, úgy is, hogy tudja: Jézus életének a kezdte az ő életének a végét jelenti.

Jézus meglátása nélkül a halál kezelhetetlen és megoldhatatlan probléma az ember számára. Annak, aki hitben él, jár, „látja, meglátja” Jézust, Ő lesz egész életének a megoldása és értelme. A Lélek mindig jól vezet. Jól vezette Simeont, és ha kéred és akarod, jól vezet téged is, az egész új esztendőben. Simeon a karjába vette Jézust, és áldást mondott. Mi hit által, hitben hazavihetjük Jézust, ugyanúgy lehetünk Krisztus hordozók, mint Simeon. Micsoda újévi program!

Isten adjon Mindnyájunknak áldott, békés, új esztendőt!

Varga Róbert lelkész

Szilveszteri, újévi istentiszteleti rend

2020. December 31. csütörtök, 18.00 Istentisztelet, online

2021. Január 01. péntek, 11.00 Istentisztelet, online

2021. Január 03. vasárnap, 10.00 Istentisztelet, online


Még korai lenne a templomot kinyitni, mivel a gyülekezetből legalább 20 fő koronavírusos lett, így a biztonságot szem előtt tartva marad az online lehetőség.

Varga Róbert lelkipásztor

Bibliaolvasó kalauzok

Bibliaolvasó kalauzok érkeztek!

Bár a templomban most nem lehet őket megvásárolni, aki szeretne, írjon a kneippvirag@gmail.com emailcímre, és utána érintés mentesen átveheti a Szent Anna utcában. A kalauzok ára 300 Ft, kérjük a testvéreket, pontos összeggel készüljenek.

Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

1 Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. 3 Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4 És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. 5 Azok pedig azt mondták: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6 És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izráelt. 7 Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8 elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: Menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. 9 Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. 10 A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. 11 Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Máté ev. 2,1-11)

Amikor karácsony este Jézus megszületett, akkor a bölcsek a csillag vezetése alatt jutottak el a jászol bölcsőhöz. Ők csak a csillagot látták és a gyermek Jézust.

Mi már sokkal többet tudunk és “láthatunk”. Ismerhetjük Jézus hatalmát, ahogyan parancsolt a szélnek és viharnak, betegségnek és halálnak. Ismerhetjük Őt, ha hiszünk és bizonyosság lehet a szívünkben: Ő az, akire olyan régóta várt a világ. Ismerhetjük könyörületes szeretetét, bűnbocsátó irgalmát. Tudjuk, hogy miért és hogyan halt meg a Golgotán. Bevégzett áldozata megváltásunk és a bűnbocsánat alapja. Helyettes halála elég volt Istennek, hogy érte minket szabadon engedjen és új élettel ajándékozzon meg. Találkozhatunk vele igéje olvasásakor, az imádság csendjében.

Most ugyan nem lehetünk együtt a gyülekezet közösségében, de ott is jelen van és itt is velünk van a képernyő előtt.

A bölcsek megajándékozták a Messiást azzal, amit adni tudtak, mi neki adhatjuk a szívünket és Ő megtölti azt mennyei ajándékokkal. Békességgel, józansággal, Istentől való szeretettel és örömmel. Mit adsz neki és mennyit? Az idődből, a fizikai erődből, a munkaerődből, a szavaidból az ő céljaira?

A bölcsek elmentek, miután meglátták Jézust. Te maradj Vele, mert Ő veled akar maradni, egész hátralévő földi életedben! Ennél nagyobb ajándékot nem kaphatsz karácsonykor! 

Áldott, békés karácsony estét, ünnepet kívánok Mindnyájuknak! 

Varga Róbert lelkipásztor