„Megtalál, aki szívből keres!”

És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. (Jeremiás 29,13)

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

A legtöbb bibliamagyarázó egyetért abban, hogy akkor érkezik Isten áldása és vezetése, amikor Ő azt látja, hogy az ember szív szerint kész engedelmeskedni neki.

Babilonban is akkor jött el a szabadulás órája, amikor a szívek már készek voltak arra, hogy bármit mond Isten, azt hajlandóak legyenek megtenni.

Isten szól azokhoz, akiknek még nincs közük hozzá: úgy nem lehet keresni az Istent, hogy a szívünk távol marad tőle – vagyis nem igazán akarja valaki a hitben járást, csak valamilyen más ok miatt próbálkozik (valaki kedvéért).

A hamis vallásosság nem segít, Isten nem vallásossá, hanem Krisztust követő keresztyénekké akar tenni bennünket.

Van aki kétszívű módon akarja Isten követni. Egy kicsit Őt is, egy kicsit a szerencséjét vagy a bálványait is. Vannak, akik egyáltalán nem akarják elkötelezni magukat Isten követésére, csak a bajban kiáltanak hozzá. Teljes szívvel lehet csak követni Istent. Aki így tesz, az megtalálja Őt! „Keressetek és találtok”- mondta Jézus.

Aki visszaeső a bűnelkövetésben, azokat is keresi, és várja Isten.

Akik csak színből mutatják, hogy ők is Jézushoz tartoznak, azokat is várja, igaz hitre akarja őket is vezetni.

Akik egy gyülekezethez tartoznak már, az organizáció, de nem az organizmus részei, azokat is várja Isten.

A hit nem adatlap és részvételi díj kérdése, hanem az Isten melletti döntést jelenti egy életre! Velünk lesz Jézus és mi vele. Ezután már egyszerű és napi szolgálat kérdése az, hogy beszéljünk Jézus kereszten elhordozott áldozatáról, halála bűnt törlő erejéről és az Isten szeretetéről.

Varga Róbert lelkipásztor

Júdás tévedése

Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Poncius Pilátusnak a helytartónak. Akkor látván Júdás, aki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát. (Máté 27,1-5)

Amikor tévedünk, – kivel ne fordult volna már elő? – mindig kiderül, hogy mást kellet volna mondanunk, mást kellett volna tennünk, vagy máshová kellett volna mennünk. Így volt ez Júdással is. Pedig őt is Jézus választotta ki tanítványának, és mégis áruló lett belőle.

Mindez világossá teszi, hogy az önmagában, ha valaki ismeri Jézus Krisztust, még nem jelenti azt, hogy hisz is benne. Júdás ismerte Jézust, de nem hitt Jézusban. A kettő nagy különbséget jelent.

Júdás eladott mindent, amit lehetett, meglopta a társait, és a végén eladta a Mesterét is. Nem ez volt azonban a fő baj, hanem az, hogy miközben bűnbánat ébredt a szívében, azzal nem jó helyre ment. A nagytanács csak azt mondhatta Judásnak amit mondott: ” Mi közünk hozzá? “. Te elárultad Jézust 30 ezüstért, mi kifizettünk, itt már nincs mit tenni!

Mindig így van ez, csak a bűn elkövetéséig tartanak össze a cinkosok, és a legtöbbször valakit mindig a bajban hagynak. Pedig Jézus várta Júdást is. Ő szerette az övéit mindvégig – ezt olvassuk, és Júdás is az Övé, Jézusé volt.

Júdásnak azonban nem Jézus kellett, hanem csak az, amit Jézustól kaphatott. Amikor valakinek nem Jézus, az Ő követése kell, hanem csak valami kell az Istentől, azután, ha azt esetleg megkapta, többet feléje sem néz, az a legtöbbször úgy jár mint Júdás. Aki nem igazi Krisztus követő, az mindig Krisztus elárulója lesz.

Júdás meghalt, és Jézus is meghalt. Júdás a maga bűne miatt, Jézus Júdás és a mi bűneink miatt. Nála keresd a bocsánatot!

Varga Róbert lelkipásztor

A Szabadító Jézus

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (5 Mózes 18,9-14)

Ma is népszerű, vagy talán még népszerűbb, mint valaha jövendőmondókhoz és jósnőkhöz fordulni, hogy megtudja valaki azt, hogy mit hoz a jövő a számára. Valóban lehetséges, hogy ezt bárki megmondja, vagy hazugság és félrevezetés az egész?

Amikor Isten igéje tilt valamit, azt azért teszi, mert lehetséges elkövetni. Vagyis vannak olyan, un. mediális képességgel bíró, az ördögtől lehetőséget kapott emberek, akik korlátozott mértékben és módon, de bizonyos tekintetben láthatnak valamit a jövőből. A legtöbb magát jövendőmondónak hirdető ember csaló, de vannak olyanok, akik valóban rendelkeznek démoni képességekkel.

A Szentírás azért beszél erről, mert lehetséges elkövetni ilyesmit. Azért tiltja ezen a bibliai helyen is, mert voltak és vannak olyan népcsoportok, amelyek különösen fogékonyak az okkult (rejtett) dolgokra nézve. Világos Isten szava: „Utálatos Isten előtt az, aki ezt cselekszi”. Ez az egyetlen hely a Bibliában ahol azt olvassuk, hogy az utálatos Isten előtt, aki jósnőhöz, jövendőmondóhoz, halottidézőhöz, szellemidézőhöz és hasonló okkult módszerekhez fordul.

Isten a bűnt gyűlöli, de az embert szereti. Itt azonban azt olvassuk: aki ilyen ördögi praktikákba belemegy, az magával Istennel kerül szembe. A bűbájosság ennek a gyűjtő, összefoglaló elnevezése. Beletartozik ebbe a kártyavetés, a babonaságok különböző fajtái. Szobasarkok megszámolása, lekopogás, üres tányér szép idő lesz, a jegymagyarázás, az álomfejtés és a másokra igézést, rontást küldők sokféle módszere. Az Ézsaiás könyve 8. fej. 19. versétől is világosan olvashatjuk: nem hagyja büntetés, következmény nélkül Isten azt, aki ezekkel a módszerekkel él, vagy ezekhez fordul. A 21. vers az egyik legszörnyűbb következményként a súlyos, mai nevén depresssziónak nevezett megkötözöttséget írja le.

Vannak olyanok, akik szándékosan és vannak olyanok, akik tudatlanságból esnek bele ebben a csapdába. Az apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk: 17,30: „Isten a tudatlanság idejét elnézte, de most mindenkinek azt mondja, hogy mindenki mindenhol térjen meg” – mármint ebből az Istenhez.

Van szabadulás az ilyen kötelékekből, de ezt a kérdést érdemes ezekben a kérdésekben jártas lelkigondozóval megbeszélni. Jézus a szabadulásról beszélt, amikor a názáreti zsinagógában az első szolgálata elhangzott: ”Az Úrnak Lelke van énrajtam… azért jöttem, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak (itt a lelkileg megkötözöttek kifejezésnek is fordíthatjuk az ősi szöveget), szabadon bocsássam a lesújtottakat (a depresszió kifejezés magyar megfelelője). Jézus tehát arról is beszél, hogy vannak depressziósok, akik nem betegek, hanem kötözöttek, ezért kell szabadon bocsátani őket. Ezt Jézus tudja egyedül megtenni, de Ő megteszi. Kereszthalála érdeméért Isten megadja annak, aki ezt tőle kéri.

A jövőnk Isten kezében van, hozzá fordulhatunk, Őt kérdezhetjük, majd Isten eldönti, hogy akar-e válaszolni a kérdéseinkre, vagy nem!

Varga Róbert lelkipásztor, 20 91 75 888

Megbízhatóságunk

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Máté 5,33-42

Mindenkinek kérdéssé válik, szinte naponta, hogy meddig és mikor kell végig ragaszkodnunk a kimondott szóhoz, igérethez. A mostani időben szinte járványszerűen terjed az, hogy megígérnek valamit, de aztán se kép, se hang. Se telefon, se üzenet, egyszerűen nem tartják meg, be azt, amit mondtak. Ez mindenkinek rossz.

A régi közmondás szerint: “Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!”. Jézus szava világos és egyértelmű: Az igenetek legyen igen, a nem pedig nem. Vagyis, gondoljuk meg azt, hogy mit mondunk, és ha valakinek valamit megígértünk, azt próbáljuk meg minden körülmények között, ellenére megtartani. Nyilván előfordulhat olyan helyzet, amikor kiderül: nem lehet betartani az adott szót. Akkor lehet változtatni, vagy azt mondani: most nem tudom teljesíteni azt, amit ígértem, máskorra kell halasztanunk.

A  megbízhatóság nagyon fontos. Gondoljunk csak végig, mennyire bosszantó, amikor egy szerelő, vagy burkoló nem jön időben, nem is telefonál, és nem is üzen, hogy késik, vagy beteg lett.

Jézus még azt is hozzáteszi: “-ami ezen felül van, az a gonosztól van!” Vagyis amikor megszegjük a szavunkat, és megbízhatatlanok vagyunk, az Isten ellenére van. Úgy ígérj, hogy azt teljesíteni is tudod, amennyire ezt az adott helyzetben fel lehet mérni előre. Ezt is meg kell tanulnunk, nem olyan egyszerű.

Isten megtisztíthatja a szívünket és segíthet abban, hogy hitelesebb és megbízhatóbb emberek legyünk!

Varga Róbert lelkipásztor

Jövőre is, neked is!

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Olvasandó: Lukács 12,16-21

Jézus példázatai mindig élethelyzetekből indultak ki. Egészen bizonyos, hogy volt egy olyan gazdag földtulajdonos, akinek a földje olyan sokat termett, hogy hirtelen nem tudta hol elhelyezni a felesleget. A példázat világosan arról beszél, hogy az embert az egoizmusa nagy bajba sodorhatja. Végig arról olvasunk, hogy mit mond a bolondnak nevezett gazdag. Az én csűrjeim, az én javaim, az én vagyonom, én, én, én… önmagával volt, van tele.

Így az év utolsó napja felé közeledve, érdemes végiggondolni: ebben az évben magadnak voltál a legfontosabb, vagy más is szóhoz, helyhez, időhöz jutott nálad?

Mi volt a 4 fő baja ennek a hirtelen meggazdagodott embernek?

1. Nem gondolt Istenre, csak saját magára. Istent kizárta az életéből. Hogyan volt ez a mi életünkre nézve ebben az évben?

2. Nem gondolt a másik emberre – csak önmagára. Hogyan bátnál azokkal, akiket ebben az évben melléd adott Isten, akik régóta veled, melletted élnek? Ők mit mondanának rólad?

3. Nem gondolt a bolond gazdag a lelkére, csak a testi jólétére. A testi egészségünk nagyon gyorsan megroppanhat. A testből por lesz, úgy ahogyan azt Isten a Teremtés könyvében megmondta. Mire alapoztál ebben az évben? Istenre, vagy porra?

4. Nem gondolt az örökkévalóságra, csak a jelenre. Úgy múlik el az életünk, ahogyan a 2021-es év elmúlt. Szinte fénysebességgel mentek a napok, és újra itt állunk az év utolsó napja előtt.

Múltad Isten kezében van, a jelenben Ő határozza meg az életed dolgait, a jövő év és a jövőd az Ő kezébe akarod tenni? Ez az egyetlen biztosíték a békés és biztonságos (nem baj nélküli!) életre. Nincs más, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Jövőre is, neked is!

Varga Róbert lelkipásztor

Isten szava most is világít

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2,10-11)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Félelem és öröm. E két szó köré fonódik Isten üzenete. Nem véletlenül kezdi az angyal így a pásztorokhoz intézett szavait.

Amikor valaki a sötétségben él, lakik, dolgozik és hirtelen mennyei, számunkra, de számukra is elképzelhetetlen világosság támad, érthető a félelem. Félelem lehetett amiatt is bennük, hogy ha az angyal ilyen mennyei dicsőségben, jelenik meg, ami áttör mindenen, akkor Isten a szívüket is látja. Jogos a félelem, mert ha Isten látja a szívüket, akkor az is nyilvánvaló számára, hogy mit gondolnak.

Amit az angyal mondott, az volt az első karácsonyi igehirdetés, amely a Földön elhangzott. Azok előtt, akik igazán nem a társadalom elitjébe tartoztak. A betlehemi mező vajon Isten tervében volt benne, vagy épp ott voltak a pásztorok és ha már ott voltak, Isten szól hozzájuk?! Istennél nincs véletlen, egészen bizonyos, hogy szándékosan nem az akkor teljes pompájában virágzó Jeruzsálemben akarta bejelenteni a Messiás születését. “Hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz…” Akkor csak a hatalmasok kiváltsága volt, az ünnepi öröm. A szegény, nincstelen, szinte rabszolgasorban élő nép nem örülhetett semminek sem.

Jézus földi szolgálatát öröm kísérte. Szólt és cselekedett, élet és lelki feltámadás történt. Megszűnt a betegség, kín, szenvedés, megkülönböztetés, és szétáradt az Istentől jövő öröm. A pásztorok és később messziről érkező napkeleti bölcsek pedig meglátták: minden pontosan úgy történt, ahogyan azt Isten mondta. A betlehemi csillag fénye világította meg az utat Jézus bölcsőjéhez.

Isten szava most is világít. Olvasd, vedd komolyan, kövesd, és megtalálod Jézust! Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Varga Róbert lelkipásztor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND NAGYKOVÁCSI

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és hitben éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket…”  (Titusz 2, 11-14)

2021. december 25-én, Karácsony I. napján, 10.00 órakor, kórus, Úrvacsora

2021. december 26-án, Karácsony II. napján, 10.00 órakor, Úrvacsora nem lesz

2021. december 31-én, pénteken, 17.00 órakor, Óévbúcsúztató istentisztelet

2022. január 1-én, szombaton, 11.00 órakor, Újévi első istentisztelet; 13.00 órától séta a Nagyszénásra, indulás a templomtól.

2022. január 2-án, vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet

Istentől megáldott, békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden testvérünknek!

Varga Róbert lelkipásztor és a Presbitérium

Isten útjai, a mi útjaink, találkozások Jézussal

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (János 14,6)

1. Vakság és sötétség útján. Mk. 10,46-52. Bartimeus vaksága lelki és testi volt. Sokszor azt mondják, súlyosabb a testi. Valóban rettenetes, amikor valaki látott és megvakul. Legalább ilyen rossz, ha valaki egy életen át az Isten nélküli, lelki vakságban él. Az emberi gondolkodás szerint nem így van, de Isten igéje szerint igen. 

2. A temetőbe vivő úton. Luk 7,11-17. A naini ifjú és édesanyja. Van akit visznek, van aki megy egy koporsó után a temetőbe. Az igazság az, hogy senki nem akar önként odamenni. Onnan és a kárhozatból sincs visszatérés, de lehet útközben találkozni Jézussal. Mindig az élet és a halál menete találkozik. Jézus szól és a lelkileg halott feltámad. Jézus eljön másodszor és mindenki feltámad. Ki ítéletre, ki kárhozatra. Melyik úton járunk? Az élet, vagy a halál útján?

3. A csalódottság útján. Luk.24,13-35. Emberekben lehet csalódni, de Istenben sohasem. Az Emmausba tartó tanítványok azt gondolták, hogy Jézus halálával mindennek vége. Nem értették és hitték, hogy amit végnek gondoltak, az volt az igaz kezdet. Amikor felismerik, hogy Jézus, a feltámadott Jézus van velük, akkor szinte “repülnek” vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják a többieknek: találkoztak a Feltámadottal az úton. Volt-e már találkozásod Vele? Igazi boldogságot, csak Ő adhat.

4. A járatlan úton. Ap.Csel. 8,26-39. Az Etióp kincstárnok elment egészen Jeruzsálemig, mert hallott Istenről. Visszafelé találkozott valakivel, aki világossá tette a számára: Jézus az Isten Fia. Isten megszólíthat bárkit, mindenkit aki egyedül járja, éli az életútját. Aki Istent keresi, azt Isten megtalálja. Etiópiában van a legnagyobb afrikai keresztyén közösség. A kincstárnok hazaérve elmondta, hogy találkozott a feltámadott Jézussal.

5. A harag és gyűlölködés útján. Ap.Csel, 9-11 Saulus szívből gyűlölte Jézus követőit, de kész volt a szíve arra is, hogy Isten változtathat a gondolkodásán, nézőpontján, tévedésen alapuló vallásosságán. Így lett a damaszkuszi úton a vallásos Saulból, Jézus Krisztust követő hívő keresztyénné, Pál apostollá. Kutyából nem lesz szalonna, mondja a népi közmondás. Kiderül: Az Isten Országában minden kutyából “szalonna” lesz, vagyis, aki megismeri Jézust ott az istentelen életből is Istent követő keresztyén élet lesz. Jézus azt mondja: Ján. 14. “Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Aki találkozik vele, az az útra, az Istenhez vezető útra talál rá. Az többé nem keresi az élet értelmét sem, mert megtalálta az egyetlen igazságot, és nem keresi tovább sem azt, sem az utat. 

6. Advent karácsonyhoz vezető út. Kinek-kinek az életútja hosszú, vagy rövid. Amíg lehet, fogadd el az Isten bűnbocsátó kegyelmét, Jézus azért született meg és halt meg, hogy mi ne úttalan utakon, vallásokban, filozófiában, tévhitekben, az okkultizmusban gyökerező spiritizmusban, keressük a megoldást, hanem az Isten útján járjunk, egészen addig, míg meg nem érkezünk Hozzá a dicsőségbe.

Varga Róbert lelkipásztor

Miből, kitől ment meg Isten?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: 34. Zsoltár

Dávid zsoltára abból az időből való, amikor Abímeleknél, az idegen királynál keresett menedéket. Azt írja, hogy Isten megmentő Isten.

Miből, kitől ment meg Isten?

Az 5. vers szerint minden félelemből. Akkor nem igaz, az, hogy az Istenfélő ember nem fél soha? Nem, nem igaz. Aki azt mondja, hogy akkor, ha valaki keresztyénné lett többé soha nem fél már, nem mond igazat. Az igaz, hogy Isten nem a félelemnek lelkét adta nekünk, de az nem igaz, hogy nem kerülhetünk soha félelmetes helyzetbe. Ott is Úr azonban az Isten, abban is számíthatunk rá.

Megőriz a nélkülözéstől (7.v.). Mindig lesz annyi, amennyire szükségünk van. Nem gazdagságot ígér az övéinek Isten, de nem is engedi elszegényedni őket, hogy kéregetőkké váljanak!

Megment az ellenség kezéből (8. v.). Dávid ezt még világosabban értette, élte át, hiszen Saul elől kellett állandóan menekülnie. Nekünk olyan ellenségeink, mint amilyenek neki voltak nincsenek, de rosszakaróink, ellenséges indulattal hozzánk közeledők lehetnek.

Azt is ígéri, hogy a bánat nem uralkodhat el rajtunk (19.v.). Sokszor előfordulhat, hogy nem túlságosan vidám és eredményekben gazdag nap áll mögöttünk. Nem egyszer érhet veszteség és kudarc is. Gyászolhatunk hozzátartozót, barátot, helyzetet, elmulasztott lehetőséget, megszakadt kapcsolatot. Amikor bánatosak vagyunk, abból is kihoz Isten és megvigasztal.

Végül a 23. versben azt ígéri annak, aki hisz Őbenne, hogy megmenti az örök haláltól, kárhozattól. Ez tiszta, világos és érthető üzenet. Aki hisz, annak a neve ott van a mennyi névsorban, Jézus halála érdeméért. Advent az e fölötti öröm időszaka is. Közeledik Jézus Krisztus születésnapja és közeledik második eljövetelének a napja is!

Varga Róbert lelkipásztor

Mit gyűjtesz?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

“hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” (Máté 6, 20-21)

Az emberi természet hajlamos a gyűjtögető életmódra. Késő este adnak egy amerikai sorozatot. Dokumentumfilm ez, amely azokról szól, akik kóros gyűjtögetők. (Ózon TV) A lakásokban térdmagasság áll a szemét,  az üres gyorséttermi műanyag doboz, a játék, a ruha és a műszaki cikkek garmada, rettenetes káoszban. Sok árucikket nem is csomagoltak ki és olyat is lehetett látni, amelyből legalább 5-6 egyforma darab volt.

Akik szenvedélyesen gyűjtögetnek, mindenképpen téves irányban keresnek valamit. Általában pótcselekvés a gyűjtögetés. Hiányzik valami, fölhalmozok abból ami van szükségesnél jóval nagyobb mennyiséget, sőt kórosan sokat, teljesen feleslegesen.

A Lukács evangéliumában (12,20) azt kérdezi Jézus: “Kié lesz mindaz amit szereztél?” Pál apostol világosan írja: “Semmit sem hoztunk a világra és semmit sem vihetünk ki belőle!” (1 Tim. 6,7-8) Az igazi kincs az a Biblia tanítása szerint, ami Istentől kapunk és amit Istennek adunk. Ezért mondta azt Jézus: “Gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyben!” Az Istenbe vetett hit, a tőle kapott békesség, a világos lelki látás és a neki való engedelmesség mind gyümölcsöt terem, és ajándék lehet bárki számára.

Hol keressük a kincseinket, mit tartunk annak? Mire mentünk azokkal, amelyekért annyi mindenre képesek voltunk? Hol a kincsed? Ahol a szíved! Ami a szívedet betölti, az a kincsed, ami a kincsed, az tölti be a szívedet!

Isten karácsony éjszakán az ő legdrágább kincsét küldte el a földre: Jézus Krisztust, aki pedig a legdrágábbat, az életét adta oda értünk. Ő az igazi és egyetlen kincs a számunkra! 

Varga Róbert lelkipásztor