Mivel épül a Szentlélek temploma?

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint amikor valakit álmából költenek fel. Azt kérdezte tőlem: Mit látsz? Azt mondtam: Íme, egy színarany mécsestartót látok, melynek a tetején az olajtartó, rajta pedig hét mécses van, és hét-hét cső tartozik a tetején lévő mécsesekhez, mellette pedig két olajfa áll. Egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig a bal oldalán. Akkor azt kérdeztem az angyaltól, aki velem beszélt: Mik ezek, Uram? Erre így felelt az angyal, aki velem beszélt: Hát nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: Nem, Uram! Ő így felelt nekem: Ez az ÚR beszéde Zerubbábelhez: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – ezt mondja a Seregek URa. Ki vagy te, te nagy hegy? Síksággá leszel Zerubbábel előtt! Ő kihozza a zárókövet, és közben ilyen kiáltás hallatszik: Áldás, áldás reá! Majd így szólt hozzám az ÚR szava: Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. A hét mécses pedig az ÚR szemeit jelzi, amelyek átlátják az egész földet. (Zakariás próféta 4,1-10)

Csoportokban engedték el Babilóniából az oda fogságba vitt zsidókat. Nekik kellett felépíteni Izraelt. Az épületeket és a lelkeket is. Ez Isten segítsége nélkül nem volt lehetséges!

Nekik dolgozniuk kellett azon, hogy felépüljön a Templom, nekünk “dolgoznunk” kell azon – Istent segítségét kérve – hogy felépüljön a Szentlélek temploma bennünk. Hogyan lehetséges ez?

1. Nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten Lelkét kérve.

2. Nem emberi praktikákkal, vagy agresszív nyomulással, hanem Isten erejét kérve.

3. Nem emberi bölcsességgel, hanem Isten szava által.

4. Nem emeri tervek és programok által, hanem Isten vezetése által.

5. Nem emberi célokért, hanem Isten dicsőségére, Isten Országának épülésére.

6. Nem egocentrikus, hanem Krisztocentrikus módon, megadva Jézusnak a szabad irányítást az életünkre nézve.

Ez a jó sorrend. 

Varga Róbert lelkipásztor

Indulat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. (Filippi 2,5)

Az apostolok leveleiből megállapítható, hogy az első keresztyén közösségek között jelentős eltérések voltak. Egyek voltak Krisztusban, de nem gondolkodtak mindenről egyformán. Pál nagyon szerette a Filippibelieket, de ez nem zavarta meg a lelki látását, arra nézve, hogy meglássa a hiányosságokat és azt, amin változtatni kellene. A szeretet nem kell, hogy megvakítson, de kell, hogy arra indítson bárkit, hogy szeretetben az igazságot mondjam meg a másiknak.

Mi az indulat, amiről olvasunk? Az emberi indulat egy elindító erő, ami belülről jön, és lehet jó vagy kevésbé jó következménye. Lehet ösztönző erő, de lehet gyilkos erő hordozója is.

Milyen volt Jézus indulata? A Filippi 2,5-8 ig azt olvassuk, hogy az az indulat legyen a Krisztus követőkben, amely megvolt Jézusban. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Nem élt vissza vele, nem értette félre, nem használta ki, úgy élt, ahogyan  kellett, és kedves volt Istennek. Megalázta magát és emberekhez lett hasonlóvá, kivéve a bűnt. Isten Fiából az Ember Fia lett. A menny királya rabszolgának való halálnemben halt értünk kereszthalált. Életét adta sokakért. Mt.20,28.

Az Ő indulta 2 forrásból fakadt: az alázatból és az engedelmességből. Jézus mindvégig alázatos maradt, egészen a golgotai haláláig. Példát adott és segít, hogy példát meg is éljük, míg kiábrázolódik rajtunk a Krisztus, vagyis egyre jobban hasonlítunk Őrá. Ezet lehet kérni tőle, ezt az átalakító formáló akaratot, kegyelmet.

Varga Róbert lelkipásztor

Isten keze…

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt. Beszédet küldött az ÚR Jákóbnak, és lehullott az Izráelben, hogy megtudja az egész nép, Efraim és Samária lakosai, akik ezt mondják kevélyen és fölfuvalkodva: A téglafalak leomlottak, de mi faragott kőből újraépítjük. Fügefákat vágtak ki, de mi cédrusokat ültetünk a helyükre. Ám az ÚR szorongatókat támaszt ellenük Recínből, és rájuk uszítja ellenségeit. Az arámiakat elölről és a filiszteusokat hátulról, és ők falják Izráelt teli szájjal. De mindezzel még nem múlt el haragja, és keze még föl van emelve. Hiszen e nép nem tért meg ahhoz, aki őt megverte, nem keresték a Seregek URát. (Ézsaiás 9,7-13)

Miért küldi Isten az ő szavát?

 1. Azért, hogy
  • megértsék akaratát,
  • hogy elfogadjuk azt,
  • hogy engedelmeskedjünk annak 
  • és így életünk legyen, hit által.
 2. A felfuvalkodott ember: 
  • semmibe veszi Isten beszédét
  • lekicsinyli Isten szavát, nem igazán érdekli az
  • Visszabeszél Istennek, vitatkozik vele és 
  • kérdőre vonva engedetlenné lesz, időnként szidalmazza Őt!
 3. Amikor a próféta Isten felemelt kezéről beszél, az mindig 
  • Isten haragját, ítéletét, igazságát jelenti
  • jelenti azonban Isten kegyelmét és türelmét is azoknak, akik engednek neki.
 4. Isten szeretete Jézusban jelent meg, azért, hogy minket bűnbánatra, bocsánatkérésre, engedelmességre, és ha lehet jóvátételre indítson.
 5. Magunk erejéből egyik sem lehetséges. Isten Lelke azonban elvégzi a neki engedelmes emberben ezt a változást.

Az olvasott részben sajnos nem használt Isten intése és elpusztult a nép fegyver által. A háborút mindig mi okozzuk, de csak Isten tudja valóban befejezni azt. Ő tudja kiütni a fegyvert az ember kezéből. Lelki és valóságos értelemben is.

Varga Róbert lelkipásztor

Igaz a bűnösök között…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Ézsaiás 12.

Miért engedte azt Isten, hogy Jézust, akin nem volt rajta a bűneset átka és nem követetett el egyetlen bűnt sem, mégis a bűnösök közé sorolják? Azért, mert csak így lehetett közbenjáró az Istentől elszakadt ember és az emberre a bűneset óta váró Isten között. Minden ember az eredendő bűn átka alatt születik meg, ezért ember nem adhat szabadulást egy másik embernek, még feloldozást sem, akármennyire is hirdeti ezt néhány felekezet. Kívülről nem lehet a bentlévőkhöz szólni, így Jézusban, Isten Fia által, Isten az emberekkel azonosult, de nem azonosult sem a bűnesettel, sem a bűneikkel.

Isten nem vár tőlünk jóvátételt és megoldást, mert arra képtelenek vagyunk.

Az ember életének a megoldása: Jézus Krisztus! Isten Jézus által nem valamilyen idegen bolygóról földre szállt megoldás, hanem az emberhez hasonlóvá vált Isten! Teljes sorsközösséget vállalt velünk, úgy, hogy nem azonosult a bűneinkkel. Mivel testileg Jézus nem Józseftől született és Mária csak kihordta őt, így a bűneset átka nem érte Jézust. Úgy azonosult emberi, földi létezésünkkel, hogy az Isten haragja nem volt rajta. Viszont magára vette bűneink büntetését. Ap.Csel.4,12 “nincs más név az ég alatt, amely által megtartatunk…”

Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és ez azt is jelenti, hogy elfogadta Jézus Krisztus kereszten bűnért hozott áldozatát. Ő fizette meg az Istenhez térésünk lehetőségének az árát, hogy aki hisz Őbenne, annak örök élete legyen (Mt.11,28)

Varga Róbert lelkipásztor

Van-e a hálómban hal?

Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás-tengernél. Megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik: Elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták: Mi is veled megyünk. Elmentek, és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen. Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. (János ev. 21,1-9)

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az evangéliumi leírások végéhez ért János apostol. Jézus halála és temetése után a teljes csüggedés és kilátástalanság érzése vett erőt a tanítványokon. Mindent elfelejtettek, amit Jézus addig mondott. Azt is, hogy előttük megy Galileéba és ott újra találkoznak majd. Ők úgy gondolták, hogy Jézus előremegy, és megvárja őket a Tiberiás tengernél. Ki gondolt arra, hogy ez az út a halálon, temetésen, feltámadáson és megjelenésen át vezet majd?

Mi emberek, csak emberi módon tudunk gondolkodni. Érethető ez, csak az nem, ha azt nem értjük, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Jézus világosan megmondta, hogy Jeruzsálemben a szenvedés és a halál várja, de a tanítványok nem hitték el, hogy ez megtörténhet a Mesterrel. Szürke hajnal van, amikor újra a Tiberiás tenger partján halásznak. Egész éjjel, hiába, semmit sem fognak. Reggel ott van a parton Jézus, de nem hiszik, hogy ő az.

Aztán világossá teszi: Amikor valaki engedelmeskedik neki, annak a hálója megtelik hallal, az élete pedig az Isten áldásával. Olyan sok halat fognak, hogy ki sem tudták húzni a hálót. Így van ez. Jézus szól és a halak belemennek Péterék hálójába. Egy másik evangélista azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a Tiberiás tenger “összes” halát kifogták. Ez költői túlzás, de azt fejezi ki az író, hogy Isten szavának minden engedelmeskedik. Amikor látják a csodát, hisznek és Péteréket nem lehet többé megállítani. Otthagyják a halászhálót és emberhalásszá válnak. Isten szavának engedve, embereket hívnak a keresztyén hitre. Ilyen emberekké akar formálni bennünket is Jézus. Élete, halála, feltámadása ereje által.

Varga Róbert lelkipásztor

Ünnepi istentiszteleti rend

Április 14-én, Nagycsütörtök estéjén, 18:30 órakor Passióolvasás zongorakísérlettel

Április 15-én, Nagypénteken 18:30 órakor Istentisztelet énekkarunk szolgálatával, Úrvacsoraosztás

Április 17-én, Húsvét vasárnap 10:00 órakor Istentisztelet énekkarunk szolgálatával, Úrvacsoraosztás

Április 18-án, Húsvét hétfőn 10:00 órakor Istentisztelet

Isten nem téveszt el semmit

Megragadta őt, megcsókolta, és szemtelenségre vetemedve azt mondta neki: Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadalmamat. Ezért jöttem ki eléd, nagyon kerestelek téged, és most rád találtam! Paplanokkal megvetettem ágyamat, egyiptomi szövésű szőnyegekkel. Ágyamat mirhával, aloéval és fahéjjal illatosítottam. Jöjj, töltsük az időt szerelmeskedéssel virradatig, élvezzük ki a szerelem gyönyörét! (Példabeszédek k. 7,13-18)

Kedves Testvérek!

Amikor összezavarodnak az érzelmek, nem tud az ember helyesen gondolkodni. Azt látom, hogy a vasárnapi szavazás sokakat összezavart, vagy azért, mert nem azok nyerték meg, akikre szavaztak, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy ez úgysem következik be és 12 év után mások fognak kormányozni. Mennyire igaz volt az, amit Isten a vasárnapi igehirdetésben hangsúlyozott: Ő már tudja mi az eredmény és Nála már lezárták az urnákat. Így van ez sok mindennel.

Jobban kelle bíznunk abban, hogy Isten nem téveszt el semmit sem. Nincs más hatalom, csak Istentől, és ez akkor is igaz lenne, ha azok nyertek volna, akik nem hisznek, vagy legtöbben nem hisznek Istenben. Az érzelmeknek nem sok teret ad a Szentírás. Nem azért, mert nem fontos az, hogy egy ember hogyan érez, hanem azért, mert félrevihet egy-egy érzelmünket  érintő hatás.

Ha valami nem jó a házasságban, akkor a házasságon kívül kell megkeresni a kielégítő kapcsolatot. Úgy érezzük, hogy MI boldogtalanok vagyunk, ezért jár nekünk a boldogságot a hűségen kívül is keresni. Ennek a felfogásnak és erkölcsi hozzáállásnak nincs köze Istenhez.

Az élet csak egy módon akar működni: Az Isten módja, erkölcsi parancsolata és tanácsa szerint. Aki ezek kívül keresi a megoldást az életére, az egészen biztosan eltéved. Minden más útnak a végén szakadék van. Mélyebb, vagy sekélyebb, de szakadék.

Egy orvos a következőt mondta az egyik betegének: “Az agyunk a mi életsofőrünk. Ha az agy megrészegedik (bármitől) akár egy helytelen gondolattól, akkor az árokban fogunk kikötni”. Az Istentől eltávolodó út mindig oda vezet, ezért csak az Istenfélő emberre mondja azt Isten (18.v.), hogy minden bajból kikerül. Az élet minden területén arat a halál, lelki, és sokszor sajnos testi értelemben is, egészen addig, míg Istent valaki nem vonja be az életébe, és nem adja át neki a vezetést. A lelki halál megszűnik, a fizikai pedig csak határátlépés lesz az ideigvalóból, az örökkévalóságba, ami elveszíthetetlen az Isten igéje, Jézus kereszthalála által.

Varga Róbert lelkipásztor

Jót kihozni

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjad gyökereiből. Az ÚR lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hatalom lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az ÚR félelmében, és nem szeme látása szerint ítél, és nem füle hallása szerint bíráskodik. Igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Derekát igazság fogja övezni, csípőjét pedig hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a kecskegidával hever, a borjú, az oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelni fog, kölykeik együtt hevernek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ökör. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó lyuka felé nyújtogatja kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. (Ézsaiás 11,1-9)

A háború sok mindent lerombol: szétdúl otthonokat, családokat, reményeket és életeket. Miért nem állítja meg Isten a háborút? – megtehetné, kiáltunk fel riadtan! Hogyan is tehetne ilyet?, hiszen akkor megfosztana akaratunktól, személytelenné tenne, mintegy élettelen tárgyakká. A háborút mi idézzük elő és nem Isten. Mi hoztuk, hozzuk létre. A fiatal fiúk és a családapák nem értünk halnak meg, hanem mi bűneink miatt. Az ember istentelensége miatt van háború, halál és erőszak.

Mit csinál akkor Isten? Ő azt teszi, amit mindig is tett. Segítségünkre siet, hogy esztelenségünkből, a rosszból valami jót hozzon ki. Pontosan ez történt a Golgotán. Isten a legrosszabbat engedte meg, ami csak történhetett: az egyszülött Fiát engedte meghalni értünk, miattunk és helyettünk. Valaki mindig fizeti a dolgok árát. Isten kifizette az ember Isten ellen indított lázadás háborújának az árát. A legrosszabbat is arra használja fel, hogy az a legjobbat szolgálja. Nem Ő akarja rosszat, a bűnt, a háborút és az erőszakot. Isteni hatalmánál fogva azonban tudja úgy fordítani a dolgok menetét, hogy mindaz ami történik mégiscsak a javunkra váljon. Ezért Isten. Ezt csak Ő tudja megtenni.

A szenvedésnek is lehetnek szándékolt céljai az Istennél. Paul Ware arról vált híressé, hogy egy balesetben olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy azt mondták: soha többé nem fog tudni lábra állni és járni. Ő azonban másképpen döntött. Éjszakánként gyakorolta a járást, amikor senki nem látta. Megtanult újból járni, sőt futni is. Később megnyerte a nemzeti futóbajnokságot a 250 méteres távon. Az akadály eszközzé vált a számára. 

A vitorlázó repülők a meleg áramlatokat – ami ellenszél is lehet – használják fel az emelkedéshez. Az ellenszél is felemelhet!

Kihajtott az, akiben Isten lelke volt!

Varga Róbert lelkipásztor

A nagy parancsolat…

A farizeusok pedig amikor meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek, majd egy törvénytudó közülük, próbára akarva tenni őt, megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22, 34-40)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Jézus Krisztus időnként röviden foglalta össze tanításának lényegét. Ez a pár bibliai vers is ilyen. Szeretni Istent! Miért? Szüksége van Istennek a mi szeretetünkre? Kell az neki? Valóban olyan az Isten, hogy ezt várja az embertől?

Istent szeretni, egyenlő azzal, hogy válaszolunk az Isten szeretetére. Viszonozni azt, amit tőle kaptunk.

A szeretet mindig szabad választást jelent. Szabadon szeretek valakit. Nem érdekből és nem azért mert kötelességem.

A szeretet közösséget is jelent. Azzal, akit szeretek. Mivel az Istent szerető embernek egyértelmű, hogy mindent a szerető Istentől kapott, kap, nem is kérdés a viszontszeretet szükségszerűsége.

A szeretet odaadást is jelent. Mivel mindent Istentől kap az, aki hívő keresztény lesz, fontos neki, hogy mi Isten akarata és az, hogy az Isten szeretetéből másoknak, a másiknak adjon. Ez odaszánást jelent Isten ügyére, egy egész életen át. Az Istent szeretni azt is jelenti, hogy engedelmeskedem neki. Az a legfontontosabb az Istenfélő ember számára, hogy mit akar Isten? Mi Isten terve? Azt megérteni, megtudni!

Mindezekből következik, hogy aki Isten szeretetében, Isten szeretetéből él, az szeretni akarja a másik embert. János olyan világosan ír erről a levelében. “Ha valaki nem szereti a másik embert, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát?” (1Ján 4,20).

Aki szereti Istent, a másik embert, az megtanulja szeretni önmagát is. Hibáival, testi bajaival, fogyatékosságival, tökéletlenségével együtt. Nagyon sokan vannak olyanok, akik gyűlölik saját magukat, testi tulajdonságaikat. Azt, ahogyan kinéznek, alakjukat, szemük színét, testük formáit, adottságait, pedig Isten nem tévedett, amikor minket megteremtett. Mi nem egy nagy mennyei futószalagon készültünk, ami mellett ott ült az Isten és nyomta a pedált, készültek az emberek, és amikor Te kerültél sorra, az Isten félrenézett és létrejöttél, Te a selejt!! Szeresd magad, mert az Isten szeretetből alkotott. Gondoskodott születésedről. Már édesanyád méhében ott volt veled, sőt azóta is gondodat viseli. Ezt a szeretetet mutatta meg Jézus, amikor a Golgotán feláldozta magát, érted is! Szeret, ezért meghalt  érted, hogy új, elvehetetlen örök életed lehessen! Nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért! Ezt tette Jézus. Szeresd Őt!

Varga Róbert lelkipásztor

A háborúról…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval. (Róma 12,17-21)

Hogyan viszonyul Isten a háborúhoz? Most nem a szomszédban dúló háborúról van szó, hanem a háború kérdéséről. A kiindulópont a kérdés. Ha Isten oldaláról nézzük a kérdést, nem juthatunk más következtetésre, mint arra, hogy a háború soha nem lehet Isten akarata.

Ha Isten a békesség útját akarja az embernek adni, akkor a háború nem az az út, amely a békességhez vezet. Egyébként is tudjuk, a háború árán kiharcolt békekötések mindig újabb és újabb háborúhoz vezettek. 

A keresztyén felfogás ugyanaz egy háború előtt, alatt és az után is: „Amennyire lehetséges éljetek minden emberrel békességben!” 18.v. Vagyis: az a kérdés, hogy amíg lehetséges megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy ne legyen háború? Ehhez az kell, hogy egy országban ne elnyomják a kisebbséget alkotó népcsoportokat, és ne vonják meg tőlük a saját nevüket, nyelvüket, lehetőségeiket, hanem megadják, sőt nagylelkűen adják meg azt. A helytelen nacionalizmusra mindig is az volt a jellemző, hogy mindenkinek az adott ország vezető nemzetiségéhez kell tartozni. Annak a nyelvét átvenni, a saját szokásait, nyelvét, múltját megtagadva asszimilálódni. Aki erre nem hajlandó, azt tűzzel vassal kényszeríteni kell erre, vagy ki kell kergetni az országból.

A háború mindig több problémát támaszt, mint amennyit megold. Ki fogja és mennyi idő alatt és milyen pénzből felépíteni a szomszédban lerombolt városokat, falvakat, gyárakat, iskolákat, óvodákat? Erre senki nem tud válaszolni. Ezrek halála, százmilliárd dollárnyi kár és veszteség után egy megállalapítás marad csupán az Isten nélkül ember számára: több a probléma, most, mint amit a háborúval akartak megoldani. A gonosszal ugyanis nem lehet a gonosz ellen küzdeni. A béke szerkezetét nem lehet erőszakkal felépíteni, sehol, soha. „Nem lehetett egyetlen mosolygó arcot sem látni Washington utcáin a Hirosimára ledobott atombomba hatását látva” – írja egy korabeli újságcikkben valaki. Ott és akkor döbbent rá mindenki: átléptünk egy határt és megértette az ember: sem az aki ellen bevetik, sem az, aki beveti nem maradhat életben, ha még egyszer megpróbálják az atomhasadást háborúban használni. A háborúban alkalmazott fegyvereket ezért nem lehet soha egyházi áldással útjukra küldeni. A háború nem Isten útja és nincs is áldás rajta. Lehet győzelmet elkérni, de igazságos békét nem.

Mivel nincs az emberiség  fölött egy világkormány, amelyik helyretenné a dolgokat: marad a háború.

Mivel Isten nem kell a legtöbb embernek, marad a háború!

Az emberi szív Isten nélküli anarchiája az oka a nemzetek közötti anarchiának.

Amennyiben betartanánk, hogy ne álljunk bosszút önma- gunkért (19.v.) akkor Istennek lehetőséget adnánk arra, hogy a maga módszerével oldja meg az igazságosság kérdését. Jézus belehalt ebbe a Golgotán. A vele való békekötés juttathat el oda egyént, nemzetet, kormányokat, hogy a háború helyett a békét tudja választani. Akkor lehetséges lesz, hogy akinek joga van a nyelvét, kultúráját használni, használhassa szabadon. Akkor nem fog egy erősebb nemzet egy gyengébbre támadni, a kisebbség pedig nem akar kiszakadni onnan, ahol él, mert ott ahol él, úgy élhet, ahogyan jónak látja. Ezt nem lehet szerződésekkel elérni. A II. világháború kitörésekor kb. 48.000 érvényes szerződés volt a világ országai között! – szinte az összes szerződést megszegték! 

Egyetlen szövetség, az új szövetség Jézus Krisztussal hit által, tud rajtunk segíteni!

Varga Róbert lelkész