Várakozás

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az állhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. (Jakab 1,4)

Minden Istenhívő emberrel előfordult már, hogy azt kérdezte Istentől: “Miért kell ennyit várnom?” Pedig a várakozást azért engedi, adja Isten, mert lelkileg megedz.

Isten a várakozás csendjében, vagy zajában felkészít arra, amit tenned kell és arra is, ami rád vár. Öröm és nehézség, időnként egyiket sem könnyű elhordozni. A várakoztatást helyreigazításra is használja Isten. Mint mikor a bútorszállítók megvárják egymást és egyszerre, egy mozdulattal a végső helyére teszik a nehéz szekrényt. Az öröm és bánat is hasznos lehet, egyiket szeretjük, a másikat szeretnénk elkerülni. Aki hajlandó tanulni a várakozás idején, tanulni a helyzetéből és tanulni a fájdalma által is, az valóban megérti, ha hibázott, ha más irányba kell mennie, mert az Isten akarata.

A várakozás idején, sokszor a bajban és az örömben, de főleg baj idején kiderül: kire számíthatsz és ki van melletted csak számításból! Ki igaz barát, ki bajtárs és ki az, akire nem számíthatsz. A várakozást arra is adja Isten, hogy kivárd, amíg Ő “dolgozik” a problémádon, készíti az imádságod meghallgatását, hogy a maga idejében meglásd az Isten dicsőségét.

Hagyjuk meg Istennek a lehetőséget, hogy megmutathassa csodálatos hatalmát, erejét és Jézus halálára mutatva, szeretetét.

Varga Róbert lelkipásztor

Ki a sötétségből

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek. (1 Péter 2,9-10)

Az emberek többségének nem mindegy, hogy milyen családból származik. Van, aki nem örül annak, ha földművesek voltak az ősei, és van aki büszke arra, ha a szülei, nagyszülei gazdálkodók voltak. Nem véletlen, hogy az. u.n. “felső tízezerről”, királyokról, nemesekről szóló sorozatok olyan népszerűek. Van ebben kíváncsiság, féltékenység és még sok minden más is.

A Szentírás a Jézus Krisztusban hívőkről azt írja. “Ti azonban választott nemzetség, király papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe.” Aki Isten üdvösségre hívó szavát, szeretetét, Jézus helyettes kereszthalálát elfogadja, az veszi komolyan Isten üdvösségre (ítélet alóli megmenekülése) hívó szavát, vagyis az üdvösségre való kiválasztást. Az a kiválasztott, aki a kiválasztást elfogadja.

Isten használni akarja a Jézusban hívőket az ő munkája végzésében. Az ő alkotásai vagyunk, ezért a teremtés és megváltás jogán bánik így az övéivel. Egykor a hívők sem voltak Istenhívők, távol éltek Isten  kegyelmétől, ezért az életük is olyan volt. Isten azonban hit által a sötétségből (lelkileg) az ő világosságára (lelkileg) hív minden embert. A legtöbben azonban elutasítják ezt a hívást.

Talentumaink Istentől vannak. Erre sem büszkék nem lehetünk, sem kisebbrendűségi érzés nem kell, hogy gyötörjön. Aki hisz Jézus Krisztusban, arra Isten üzenetet írt, annak az életével határozott célja és terve van. Az egész életünk arra is szolgál, hogy ezt a tervet megismerjük és betöltsük.

Jézus segítségével jutunk “pozícióba” Isten előtt. Jézus elfogadott téged olyannak, amilyen vagy, majd az Ő Szeretete megváltoztat abban, amiben változnod kell. Bűn elfojtani azt, ami rád jellemző, Isten majd formál, ha valami olyasmi van a szívedben, ami nem oda való. Aki nyitott Isten szavára, az tud más emberré lenni. Jézus azért élt, és halt meg, hogy mi mindnyájan változni tudjunk, hogy valóban Isten szent (számára elkülönített) népe legyünk. 

Varga Róbert lelkipásztor

Ezt mondja Isten…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Így szól az ÚR, a te Megváltód, Izráel Szentje: Én vagyok az ÚR, a te Istened, aki hasznosra tanítalak, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézs. 48,17.)

Az első, ami kiderül ebből a részből, hogy Isten nem halott, nem öregedett meg, és nem néma. Beszél, szól, igéje, Szentlelke, a történések és a történelem alakítása által. Feltétele ennek, hogy Ő legyen a mi Istenünk és nem más valaki vagy más valami. Vagyis a vezetést az Ővele való szövetségben élőknek ígéri. Aki nem hisz benne, annak nincs ilyen ígéret, mert azt nem tudja vezetni, hiszen nem olvassa a Bibliát, nincs “lelki füle” arra, hogy megértse, kiszűrje a sok külső eseményből azt, ami egyértelműen Isten “hangja”. Róma 8,14: “Akiket Isten Lelke vezet, azok Isten gyermekei…”.

Isten vezetése nem ütközik bele az akaratunk kérdésébe, mert nem erőlteti ránk a vezetését. Nem ütközik az aggodalmaskodás kérdésébe sem, hiszen pont az tesz valakit aggodalmaskodástól mentessé, ha rábízza magát a Gondviselő Istenre. János 10,27: Jézus azt mondta, “Az én juhaim megismerik a hangomat, idegent pedig nem követnek!” Ezt persze nem a fül általi hang hallására értette, hanem a szívbéli bizonyosságra és mindarra, amin keresztül Isten vezetést adhat. Mi sokszor gépiesen imádkozzuk a Mi Atyánk imádságával: “Legyen meg a Te akaratod!”. Amikor az történik, akkor nem egyszer kétségbeesünk, mert azért nem úgy gondoltuk, vagy nem gondoltuk még az imádságot sem igazán komolyan.

Isten vezetésében vannak kerülő utak, pl. Mózes és Izrael vándorlása a pusztában – bemehettek volna előbb is az ígéret földjére, de nem hittek a kémeknek! Előfordul, hogy a körülmények olyanok, mintha az Isten akarata lenne pl. Jónásnak ott volt a hajó Tarzusz felé, csakhogy nem oda, hanem Ninivébe küldte őt Isten, az pont az ellenkező irányban feküdt. Az, hogy a kikötőben ott volt egy hajó, ki tudta fizetni a viteldíjat még nem jelentette azt, hogy az Isten vezetése volt. Istennek sokféleceszköze van, épp Jónás könyvéből derül ki ez: vihar, cethal, hirtelen nőtt bokor, stb.

Fontos a belső békesség egy kérdésben, végiggondolni józanul, akarhatja-e azt Isten, nem idegen-e amit megértettél, a Szentírás egész lelkületétől? Álmok, látomások csak addig voltak Isten vezetésének eszközei, amíg nem adta a kezünkbe a leírt Bibliát. Az utolsó időkben pedig szólt az Ő egyszülött Fia által, Jézus élete, szolgálata, halála, feltámadása, bizonyság Isten szeretetéről. Hogyne adna akkor azoknak, akik Hozzá tartoznak vezetést, ha azt őszintén kérjük, akarjuk, ha csak azt akarjuk tenni, amit Ő mond! 1Thessz. 5,21: Vizsgáljuk meg a dolgokat, és majd Isten Lelke ad nekünk belátást mindenben, ezt megígérte! Természetfeletti vezetést nem ígért, de a Szentírás, az imádság, az igehirdetés és időnként egy-egy hívő testvér általi tanácsot igen.

Varga Róbert lelkipásztor

Vizsgálat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

mert a Lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. 1 Kor. 2,10/b

A “vizsga”, “vizsgálat” azt jelenti, hogy kikutat, napvilágra hoz, értelmez. Isten Lelke ezt mindig azért végzi el egy-egy emberben, hogy naprakész “látlelet” legyen a lelkiségről. Nekünk nem kell soha önvizsgálatot tartanunk, bár ez olyan divatos fogalommá vált még hívő körökben is. Isten Lelke az, aki megvizsgál és ezt az Úrvacsora alkalmával is így kell érteni, mikor elhangzik, hogy vizsgálja meg magát – engedni, hogy a Szentlélek készítsen “fényképet” lelkileg az állapotunkról.

A 9-10. vers első fele írja azt, hogy “nekünk”, vagyis a bennünk, – ha megtörtént – lakozást vett Szentléleknek lehet, kell elvégeznie ezt. Ő tárja fel bennünk a mélységeket, a bűnöket, és azt amit másképpen kell tennünk. Ez azért fontos, mert így az ember, aki hisz Istenben, olyan kontroll alatt van, ami nem árt, amivel Isten soha nem él vissza, de ami helyes, célravezető, megnyugtató és szent.

Ne féljünk hát kiszolgáltatamni magunkat a Lélek vizsgálatának, ezt Ő az igehirdetés és az ige olvasása által végzi el. Megnyugszunk, amikor a nyár végére sikerült kitisztíttatni a bojlert, vagy a kazánt és tudjuk, hogy biztonsággal  fűthetünk és takarékosabban is, mint azelőtt. Mennyivel fontosabb, hogy  a lelkünk is újra és újra tisztuljon az Isten igéje által! Jézus vére, írja János apostol, megtisztít minket minden bűntől, ha megvalljuk azokat!

Varga Róbert lelkipásztor

Minden, amit teszünk

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. (Kol 3,23)

A fenti bibliai mondat az egyik kulcsszava a Szentírás tanításának.

Mi nagyon gyakran abban a veszélyben forgunk, hogya Jézussal való személyes tapasztalatokat kifejezetten csak un. “kultuszhelyekhez”, mint a templom, a gyülekezet, imaterem, stb. kötjük. Tapasztalatainkat, élményeinket, hitbeli átéléseinket ezekhez kapcsoljuk. Pedig Isten igéje világosan arra tanít, hogy nem csak a kiemelkedően hitbeli dolgokhoz köthető események, helyszínek vannak az ő szemei előtt, hanem azt akarja, hogy az egész napunk, hetünk, hónapunk stb. is előtte történjen, általa, vele. Isten mindig azt akarja, hogy a teljes életünk az ő szeretetteljes gondoskodása, vezetése alatt álljon. Ünnepnapjaink során, hétköznapjainkban,. vagy akár a betegágyunkon is. Otthon és útközben.

Amit Isten bízott ránk, azt teljes szívvel kell végeznünk, és ha ez így van, akkor ilyen esetben a bizonytalanság, a tépelődés és a hezitálás távol állhat az embertől. Amit Istennek végzek (és mi lehet az, amit nem?), azt tehetem, hálás szívvel és örömmel.

Sokszor vagy emlékezetből döntünk, és cselekszünk, nem is átgondolva igazán a döntéseinket, vagy indulatból és csak nagyon ritkán tudatosan, Isten előtti felelősséggel. A parancs világos: amit teszünk azt úgy tegyük, hogy azért Isten előtt felelünk! Ez a rejtett hűség – mert ez nem mindig mindenki előtt nyilvánvaló – áldott engedelmesség forrása lesz az életünkre nézve. Nem jelenti ez azt, hogy az emberekkel való közösséget vagy azt, ami nekik jó figyelmen kívül kell tartanunk, hanem azt jelenti: Isten kontrollja alatt élve próbáljunk cselekedni, szólni és bátorítani másokat. Ez függetlenséget jelent, mert nem horizontális függés van az életemben, hanem vertikális. Onnan felülről “kimondhatatlan ujjal” (Babits M.) vezet majd Jézus érdeméért az Isten!

Varga Róbert lelkipásztor

70 x 7 x

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! 

Olvasandó: Mt 18,21-35

Örök kérdése ez minden embernek: Hányszor kell megbocsátanom valakinek, ugyanannak az embernek?

A tanítványok is ezt kérdezték Jézustól, hozzátéve, még 7x is? Jézus kijavította a megbocsátás számát, 7-ről 77-re. Vagyis a végtelenre, mert az ószövetségi gondolkodásban ez a szám a végtelent jelentette.

Jézus sokszor válaszolt példázatokban, mert úgy jobban megértették azt, amit tanítani akart. A példázatban szereplő 10.000 talentum adósság megfizethetetlen volt. 1 talentum arany kb. 40 kg nagy tisztaságú fémet jelentetett. A példázat szerint a mennyei király el akarta számoltatni a szolgáit, és ezért hívatta őket össze. Ott azonban az volt a legfontosabb kérdése a hallgatóknak: hogyan lehet igazán megbocsátani? A példázatbeli úr elengedte a kifizethetetlen adósságát szolgájának, aki ezért nem hálás volt, hanem még agresszívabb lett, és a másik szolgatársát kezdte el bántani.

A megbocsátás nem csak üres szavakból  kell hogy álljon, hanem a gyakorlatban elengedést jelent. Isten így bocsát meg nekünk, mi sem tehetünk másképpen. Nem könnyű ez, sőt bizonyos esetekben, helyzetben talán nem is bírjuk azonnal megtenni. El kell, el lehet jutni Isten segítségével oda, hogy mégis menni fog.

Előfordulhat, hogy nagyon nehezen tudunk valakinek megbocsátani, mert valóban olyan mély és erős volt a bántás, vagy a bűn, amit velünk szemben elkövetettek, hogy emberi mivoltunkból fakadóan szinte lehetetlenné, vagy nagyon nehézzé válik a másik bűnének megbocsátása. Mégis, soha ne feledjük, hogy mi is Isten bocsánatából élünk, napról napra. Jézus halála a bocsánat ára, nekünk is, a másiknak is, ha kérjük segít megbocsátani, és el is felejteni a bántást.

Varga Róbert lelkipásztor

Mi az igazi szabadság?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. (Ján. 8,32)

A szabadság fogalma, kérdése, az arra való törekvés egyidős az emberiséggel. Nem volt olyan kor, olyan társadalom, olyan emberi berendezkedés, ahol ez a kérdés valamilyen formában ne jött volna elő, ne merült volna fel. Sokan, sokféle módon küzdöttek az általuk gondolt, elképzelt, kitervelt vagy épp kierőszakolt ún. szabadságért, és ha kellett, akár meg is haltak a “szent” cél érdekében. Ezt még Pál is megerősíti a levelében.

Általában mire gondolnak az emberek, amikor a szabadság szót hallják?  Az anyagi jólét = szabadság, a sexuális szabdság/mindenki mindenkivel = szabadság, a füvezés, a drogok élvezte, használata = szabadság, a hatalom birtoklása = szabadság, a siker szabadságot ad, a vallásosság is bizonyos mértékben, az egoizmus = szabadáság, csak én vagyok magamnak fontos. Nagyon sok mindent lehetne még hozzáírni a listához.

A Szentírás szerint is fontos a szabadság, de az, amelyet az Isten adhat meg és meg is ad azoknak, akik hisznek benne. Jézus az, aki megszabadít, hiszen a neve: Jézus is azt jelenti “Szabadító”. Megszabadít a hitetlenségtől, az eredendő bűn átkától, a bűnbocsánat által a bűneinktől, és minden ördögi kötelékből is, ha valakinek arra van szüksége. Jézus legyőzte halálával a halált, ezért azt, aki hisz őbenne, annak szabadságot ad a halál és a kár-hozat bilincséből. Ahol az Isten Lelke van, ott van a szabadság, de ott valóban ott van.

Mi az igazi szabadság? – ha csak az Istentől, a Szentírásban magát kijelentő Istentől függ az életem. Azt tudni kell, hogy teljes szabadság nem létezik, a hit is függés az Istentől. Amikor Istentől függünk az azért szabadság, mert a tőle való függés, soha nincs kárunkra, és Ő soha nem él vissza azzal, ha valaki követi Őt, hisz benne. A hit szabadsága önkéntes engedelmesség az Istennek, de aki így él, az soha nem bánja meg azt. 

Végül: az apostol azt írja: Minden szabad nekem, de nem minden használ. Amikor azt tesszük, ami az Isten akarata, akkor abból békesség és reménység fakad és jó következménye lesz.

Jézus Krisztus halála által “vásárolta” meg a szabadságunkat.

Varga Róbert lelkipásztor

Minden ember, aki körülöttem él

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? 37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mt 22,34-40)

Vannak parancsolatok, amelyeket könnyű és vannnak parancsolatok, amelyeket nagyon nehéz vagy lehetetlennek tűnő feladat megtartani. Ez is ilyen, amit olvastunk. A szeretet szabad választást jelent. A szeretet közösséget jelent valakivel. A szeretet odaadást is jelent. A szeretet engedelmességet jelent. Amikor ezt a szeretet az Istentől kéri és kapja valaki, akkor még inkább igaz ez a felsorolás.

Most jön a neheze: Szeresd felebarátodat! Jó, jó, de ki az? Vannak emberek, akiket könnyű szeretni, mert szeretetre méltóak, és főleg ők is szeretnek minket! Ki a felebarátom? Minden ember, aki körülöttem él! Nem csak szeretni kell az embereket, de tenni is kell értük, ha kell. A szeretet ugyanis akkor mutatkozik meg, amikor cselekszik valakiért! Vannak, akik csak saját magukat és csak a testüket szeretik.

El kell jutnia mindenkinek oda, hogy nem csak a testét szereti vagy más testét, hanem megadja magának a legfontosabbat, az Isten szeretetét, ez pedig az Istennel való közösségből fakad. Jézus abban mutatta meg az ő határtalan szeretet, hogy meghalt értünk a Golgotán.

Varga Róbert lelkipásztor

Van elkészített helyed?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: 1Korintus 5,1-10

A menny a Szentírás szerint valóságos ország, Mt. ev. 6,3, mivel Jézus így beszél róla és Ő nem hazudik! Nem ebből a világból való ország/nem olyan, mint egy földi ország, János 18,36. Örökkévaló ország/soha nem múlik el és soha nem egy csődbe, Lukács 1,33. A menny otthon. Isten otthona – Isten nem a templomban, hanem a mennyben “lakik”. Elkészített otthon, János 14,2. Örömteljes otthon, Lukács 15,7.

A menny örökség! Isten azoknak adja, akik Jézusban hisznek 1Péter 1,35. Isten gyermekeinek/a Jézusban hívőknek az öröksége, hit által. Szentek öröksége, azoké, akik Isten számára elkülönítik magukat, vagyis követik Jézus Krisztust, és szava szerint élnek.

Ezért egyetlen kérdés marad mindnyájunk számára: van-e elkészített helyed az Isten Országában, Jézus halála, a belé vetett hit által?

Varga Róbert lelkipásztor

Mérlegelés

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérősúly. (Példabeszédek 16,11)

Életünk során állandóan mérlegelnünk kell. Gondolatainkat, szavainkat, gesztusainkat, mások szavait, viselkedését, beosztottak, gyerekek, felnőttek szavait és gesztusait. A mérés és mérlegelés tulajdonképpen összehasonlítás. Megfelel-e egy-egy szó, kifejezés annak, ami helyes, vagy nem? Erkölcsi mérce alapján is mérünk és mérlegelünk, de ebben  a kérdésben egyetlen igazi mérleg van: Isten igéje.

A piacokon és üzletekben sokszor “véletlenül” rosszul mérik meg az árut, vagy eltévesztik általában a vásárló kárára. Isten Igéje soha nem téved és nem is téveszt. A mérce egyik alapja lelkiismeretünk, de azt is tudnunk kell, hogy a bűnesetben az is megromlott. Időnként jól, máskor hamisan, János 8,9. A Biblia ószövetségi törvényei (ld. 10 parancsolat) Jézus összefoglalta ezt a Lukács 10,27-ben. Jézus mércéje a Hegyi beszédben: Máté ev. 5. f. A Szent- lélek mércéje: 1Péter 1,15-16. Egyik alkalommal jól mér az ember lelkiismerete az Ige ismerete alapján, máskor nem. Jób: igazi értékét és mércéjét a baj mutatta meg – nem bukott el, de igazat adott Istennek. Bélsaccar királynak (Dániel 5,22-23) könnyűnek találta Isten az erkölcsét és viselkedését. Ninive Isten városa lett, de Jónás nem volt hajlandó ezt a saját mércéje szerint elfogadni, szerinte “hiába” térek meg a Ninive beliek porban és hamuban Istenhez. Előítélete erősebb volt, mint Isten megítélése.

A reális mérés és mérlegelés egyetlen zsinórmértéke ( ennek a szónak az eredetije a “kánon” kifejezés) a kanonizált Biblia. Szabjuk magunkat az Isten szavához, és akkor nem “szabjuk el” az életünket. Jézus azért halt meg, hogy mi az Ő szava alapján új szabásmintát kaphassunk!

Varga Róbert lelkipásztor