Meddig kell az ajtód előtt állnia?

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem. (Jelenések 3,20)

Az ajtó minden építményen fontos. Annak megléte biztosítja a védettséget, az elkülönülés lehetőségét, amikor arra van szükség és a bensőséges együttlét módját is a szeretteinkkel.

Amikor Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy Ő az ajtó, ezt akkor mindenki értette. Ugyanis a juhakol vesszőből font, sárral tapasztott falán nem volt ajtó, csak bejárati lehetőség. Oda feküdt be, ma így mondanánk, a küszöbre a pásztor. Saját maga volt a juhok ajtaja. Amikor jött a farkas, vagy a medve, akkor először a pásztort  támadták meg, hogy hozzáférjenek a juhokhoz. Sokszor megölték a pásztort, aki élete  árán is megvédte a juhokat.

Az ajtónyitás képe azt jelenti: valaki hallja Isten szavát, az komolyan megérinti és szívét-lelkét, de az értelmét is!! megnyitja Isten előtt. Az ajtónyitás azt jelenti: nem takargatok többé semmit sem Isten előtt. Mint amikor valaki bejön a lakásunkba és bármelyik szobába bemehet. Otthon érezheti magát.

Befogadni Jézust a szívünkbe azt jelenti: elmondom, akár egyedül, akár valakivel: “Úr Jézus kinyitom a szívemet előtted (ajtó), gyere be abba hit által, bocsásd meg minden bűnömet és kezdj az életemmel újat. Köszönöm, hogy meghaltál értem és benned hívő életet adsz nekem! ” 

Advent azt jelenti: eljövetel. Advent idején (most lesz az első adventi vasárnap) különösen igaz: Jézus az ajtó, a szívünk előtt áll és zörget! Meghallod a szavát? – kinyitod a szívedet? Ő vár rád. Meddig kell az ajtód előtt “állnia”?

Varga Róbert lelkipásztor

A Biblia szerzője

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Timótues 3,16)

Mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik azt mondják, állítják, hogy a Biblia ószövetségi része egy nép történelmét, vándorlását, királyainak viselt dolgait írja le, és nem Isten szava. A Szentírás azonban mást tanít.

Ezen a helyen nyilvánvalóan és egyértelműen azt adja mindenki tudtára:  az egész Biblia, az Ószövetség és az Újszövetség is Isten szava. Ezt maga Isten mondja, és Ő nem hazudik! Istentől ihletett könyv a Biblia. Nem egy forró és unalmas délután, a pusztában valakinek eszébe jutott, hogy kellene pár fejezetet írni a zsidó nép történetéből, mellesleg Jézus életének részleteit sem ártana írásba foglalni. Elkezdték írni és így jött létre a Biblia.

Azt olvassuk. “A teljes Írás Istentől (Szentlelke által) ihletett”, inspirált. Amikor a titkárnő, vagy gépírónő leír egy levelet, azt nem ő írja, csak ő foglalja írásba, de a szerző a főnök! Isten ihlette a Biblia könyveinek leíróit az írásra. Nem Mózes, Pál vagy Jakab írta a leveleket, ők csak leírták azt, amire Isten ihlette őket.

A Szentírás hasznos, hogy tanítson Isten útjára. Amikor kell feddjen – hibás döntések helyett Isten vezetése, hogy jobban tudjunk engedelmeskedni és a gondolataink, életünk egyre inkább Isten szerint való legyen. Az Isten igazságának megismerésében növekedjünk és nevelődjünk, hogy egyre tökéletesebben tudjunk és akarjunk Istennek engedelmeskedni. Mindezt azért, hogy az életünk változzon az Isten akarata szerint és azokat cselekedjük, ami kedves előtte. A cselekedeteknek nem érdemszerző erejük van, hanem az Isten szeretetét ülteti át az az élet-gyakorlatba, annál, aki Őrá figyel.

Taníthat-e, fegyelmezhet-e, inthet-e és bátoríthat e- jó cselekedetekre minket az Isten? Aki hisz Jézusban, az hitében nap mint nap növekszik, és “tökéletesedik!” 

Varga Róbert lelkipásztor

Életünk szabásmintája

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. (Filipp 2,5)

Az indulatokat senkinek nem könnyű kezelni. Nincs olyan ember, akinek ne lennének indulattól fűtött percei. A világ olyanná vált, hogy időnként már csak az indulatos válasz marad. Ez nem azt jelenti, hogy mindenért a világ a a hibás és nem azt, hogy mi nem! 

Indulatainkkal időnként nem bírunk. Az indulatról a legtöbbször mint negatív erő beszélünk, pedig sok pozitívum is lehet benne. Indító erő is lehet, természetesen jó és rossz cél érdekében. Gondolkodásra és cselekvésre ösztönöznek az indulatok, legalábbis jó lenne, ha így lenne. Gondolkodni, mielőtt szólunk és cselekszünk. Az indulat aktivizálja az erőket, az más kérdés, hogy Isten szerinti, vagy Isten ellenes irányba?!

Pál azt mondja:“Az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt!” Milyen indulat volt Jézusban? Istentől való. Önmagát üressé tette Isten Szentlelkének ereje előtt, és szolgai formát vett fel. Szolgált az emberek között, szolgálta az embereket. Így telt el rövid földi élete, amelynek vége a kereszt volt a Golgotán.

Nem élt isteni származásának egyetlen jogával sem. Azért jött, hogy “Ő szolgáljon és életét adja sokakért”. Alázat és engedelmesség, ez volt életének a kerete, szabásmintája, létezésének középpontja, Isten akarata. Isten ezt akarja a mi életünkben is elvégezni.

Varga Róbert lelkipásztor


Amennyiben szeretne az alkalmakról elektronikus hírlevelet kapni, és heti áhítatokat, szíveskedjék az alábbi mezőket kitölteni:


Adatvédelmi regisztrációval rendelkezünk. NAIH adatvédelmi regisztrációs szám: NAIH-96610/2016.

Egyél!

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsidók 4,12)

Senkinek nem egyszerű önmagáról beszélni. Amikor egyszer Keresztelő Jánost megkérdezték, hogy kicsoda ő, mit mond magáról, helyes választ adott: útkészítőnek nevezte magát. A Szentírás ebben a versben önmagát minősíti. Azt olvastuk: Isten beszéde élő és ható. 3500 évvel ezelőtt írták ezt. Most is, mindig igaz.

A Hősök terén felhalmozhatnák a tudományos, irodalmi és zenei könyvek tonnáit, mindegyikkel szemben megáll ez az egy könyv: Isten Igéje. Minden mást módosítani kellet, vagy átírni, vagy újragondolni. A Bibliát nem kellett soha és nem kell soha. Önmagában megáll, élő és ható, mert Isten szava. Ezért rontottak neki évszázadok alatt annyiszor. Ezért akarták a középkori Reformáció idején is eltörölni, megakadályozni, hogy mindenkihez eljusson.
Széttépték, elégették, bezúzták nem is olyan régen egy szomszédos országban. Volt idő mikor csak az olvasásáért börtön járt.

Voltaire, francia költő azt mondta: 100 év múlva nem lesz olyan buta ember, aki a Bibliát olvasni fogja. Hol van Voltaire? Most már tudja, hogy van Isten!  A Biblia még mindig az asztalunkon van. Olvassuk? Megbecsüljük? Isten élő szava a számunkra? Isten a jövő! Isten nélkül nincs jövőnk!

Egy király azt mondta az udvari lelkésznek az istentisztelet után: Hallja kérem, igen csak nagyot suhintott a bundámra a prédikációjával! Ez a baj! -válaszolta a lelkész.
Nem értem? – mondta a király. “Csak a bundáját találta el Isten szava és nem a szívét.”


Mi a helyzet velünk? Csak a “bundánkat” érinti meg, találja el Isten szava, vagy a szívünket is!? A Biblia tükör, ha belenézel, meglátod Istent, önmagadat és a szívedet is. A Biblia kenyér, mindennapi lelki táplálék. Nem “éhezel” már jó ideje? 
Nem a tükör a hibás, ha az igazat mutatja és nem a kenyér a hibás, ha a polcon marad.


Olvasd és “egyed” Isten szavát. Táplál, megerősít, megvigasztal, így halottak napja körül is, felemel és a helyedre állít, mert élő és ható, kétélű éles kard.

Varga Róbert lelkipásztor

A reformációról

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre (2 Timóteus 3,16)

A protestáns keresztyén egyházak október 31-én emlékeznek az 1517-es egyházi reformációra. Az akkori egyházon belül hiába volt minden figyelmeztetés, lázadás, tévtanítónak nevezett és ezért máglyán megégett előreformátor szava, az egyház vezetése nem változtatott semmin sem. Nem maradt más lehetőség, mint az egyházon kívüli reformáció. Nyilván arra akkor senki sem számított, hogy egészen új felekezetek sora jön majd létre.

Luther azonban nem tehetett mást, ragaszkodnia kellett a megértett igazsághoz, a teljes Szentírás és egyedül a Szentírás Isten szava. Felismerése oda vezetett, hogy kiátkozták, őt az Ágoston rendi szerzetest az egyházból. “Vogelfrei” – azaz “szabad mint a madár” lett, bárki megölhette, következmények nélkül. Megismétlem: az akkori keresztyén világ feje, a római pápa bullájában Luthert szabad prédává tette bárki számára.

Épp ideje volt annak, hogy az egyház visszatérjen a forráshoz, Isten szavához. A re-formálni ugyanis ezt jelenti: Vissza a forráshoz, Isten igéjéhez.

4 reformátori alapelv született a Biblia alapján. 

1. Egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által menekülhet meg bárki az Isten ítélete alól. Mária és a “szentek” nem közbenjárók!

Solus Christus – 1 Timóteus 2,5-6.

2. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetek által. Az úgynevezett jó cselekedeteknek nincs üdvösségszerző érdemük!

Sola Gratia – Efézus 2,8-9. 

3. Egyedül hit által van üdvösségünk. Hit által fogadjuk a szívünkbe Jézus Krisztust és a hit formálja át az életünket a Szentlélek ereje által.

Sola Fide – János 3,16., Zsidókhoz írt levél 11. fejezete

4. Egyedül a Szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja.

 A Biblia Isten kijelentése, életről, halálról, hitről, üdvösségről, bocsánatról és az örök életéről. Az egyház által a reformációig szentnek tartott hagyományok nem Isten kijelentései és nem egyenértékűek az írott isteni kijelentéssel.

Sola Scriptura – 2 Timóteus 3,16-17.

Végül azért, ha valaki hitre jut egyedül Istené a dicsőség!

Soli Deo Gloria – Jelenések könyve 5,12.

Áldott, csöndes lelki reformációt kívánok Mindenkinek!

Varga Róbert lelkipásztor

Reformáció ünnepe – Meghívó

2021. október 31-én, vasárnap délelőtt emlékezünk Nagykovácsiban, a  református templomban (Dobos Károly tér 1. sz.) az 1517-es egyházi reformációra, amelynek következményeként a keresztyén egyház egy része visszatért a Szentírás alapján álló hitre. 

Az emlék-istentisztelet 10:00 órakor kezdődik és az egész program kb. 11:20-ig tart.

Az elhangzó zenekari művek: J.S.Bach: G-dur Trió, J.S.Bach Preludium a d-moll cselló szvitből, Mozart: G-dur Divertimentó, Gárdonyi Zoltán: Ó Krisztus láttam… Bertalan Örs, Márton és Csongor, és a Nagykovácsi Református Gyülekezet énekkara részvételével.

Igehirdetés: Varga Róbert lelkipásztor.

Mindenkit szeretettel várunk 10 órára, hívhatunk ismerősöket is!

Biblikus gyász

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: 1 Thesszalonika 4, 13-18

Ebben az évben is megtelnek a temetők sok helyen már halottak napja előtt. Mondhatjuk nyugodtan azt, egy új  halottkultusz van kialakulóban.

Ne szeressük és ne tiszteljük az elhunytak emlékét? Ne vigyünk virágot és ne gondozzuk a sírjukat? Mondhat-e, akarhat-e ilyet a szerető Isten? Nem. Nem mondja és nem akarja ezt, de azt igen, hogy amikor a temetőbe megyünk ne az elhunytakkal akarjunk beszélgetni, hanem az elhunytakról Istennel. (V. Mózes 18.9) Ez pedig nagy különbség.

Kegyelettel lehet és kell is emlékeznünk nem csak halottak napja körül azokra, akik előttünk éltek. Dédszüleink, nagyszüleink, szüleink, testvéreink, rokonaink voltak, de már meghaltak. Itt szeretném megjegyezni, akkor is így van ez, ha nem mindig és mindenben álltak azon az erkölcsi magaslaton, ami példa, minta lehetett volna a számunkra, vagy nem Isten szerint éltek. Ezt majd Isten rajtuk kéri számon.

Akik a korai kereszténység idején éltek, bizonytalanságban voltak amiatt, hogy hova kerülnek azok, akik hitben haltak meg és Jézus még nem jött el másodszor? Pál világosan ezt írja:

1. Nem kell szomorkodnunk. Gyászoljuk meg őket, de engedjük el Isten kezére az elhunyt szeretteinket. Ő nem csak igazságos, de szerető Isten is, és így is ítél meg mindenkit. Minden ember minden gondolatát, cselekedetét, döntéseit és szándékát. Rámutat az apostol arra, hogy az egész kérdést csak a hitbe ágyazva érthetjük és kezelhetjük jól. Aki hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az afelől is bizonyos lehet, hogy akik már meghaltak, Isten azokat is előhozza. Addig az alvás állapotában vannak és itt célzottan nem a halál görög szó, hanem az alvás szó szerepel az ősi szövegben.

2. Lesz utolsó ítélet és lesz feltámadás. A megmenekülés ideje az Isten jogos ítélete elől, alól, ma, itt és most van. A halál után az Isten előtti státuszán, helyzetén az embernek sem ima, sem búcsúcédula, sem mise, semmi más nem segít. Amíg élünk, addig dönthetünk Jézus mellett, vagy ellene.

3. Mindenkor vele leszünk. Jézus oldalán idelenn hitben és Jézus oldalán odafenn mennyei dicsőségben, látásban.

Idelenn Vele, odafenn is Vele! Mi van ebben riasztó, félelmetes vagy elkeserítő? Örömhír ez!  Akiben hittem a földi életemben, azzal töltöm az örökkévalóságot is. Ez a bibliai rend és világos tanítás. Ez az igazi vigasztalás, vigasztalódás alapja is! 18.v.

Jézus meghalt és legyőzte a halált a Golgotán. Jézus feltámadott és él! Azok is élnek hit által, akik hisznek Benne. Amikor a hívő meghal, Isten átveszi egyik kezéből a másikba. Innen átviszi a mennyei dicsőségbe!

Varga Róbert lelkipásztor

A legontosabb névsor

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Lukács ev. 10,20

A tanítványok egy “sikeres” evangélizációs útról térnek vissza, és örömmel és büszkeséggel mondják el Jézusnak azt, amit elértek. Jézus meghallgatja őket, és dícséret helyett a lényegesről a fontosra, a legfontosabbra tereli a figyelmüket. Melyik kérdés ez? Minden ember neve szerepel névsorokban, listákon. Születési nyilvántartás, osztálynévsor, felvételi, szakmai versenyek, betegek listája és a végén majd az elhunytak névsora. Jézus azt teszi világossá: a legfontosabb az, hogy a mennyei névsorban szerepel-e a nevünk? Ez a kérdés itt és most időszerű mindenkinek. A halálunk után már nem kerülhetünk be a mennyei névsorba.

Pont ez volt a középkori egyházi reformáció idején, Luther, Kálvin felismerése: az ítélet alóli megmenekülés kérdése itt, most dől el. A halál után már nem lehet változtatni ezen. Sem pénzzel – búcsúcédulák árusítása, sem imádsággal – ima a halottakért, sem semmivel.

Az, hogy ki hova kerül, a földi létben dől el és nem odaát. Itt, most lehet Jézus mellett dönteni és új szívet, életet, örök életet kapni. Ezen az elhunyt szentek sem tudnak segíteni, mert a halálunk után nincs változtatásra lehetőség. Minden más, tévtanítás.

Az 1 Timóteus 2,5 szerint Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Jézus azt mondta a tanítványainak: “Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben!”

A Te neved ott van a mennyei névsorban, az üdvözültek között?

Varga Róbert lelkipásztor

A keresztény család etikai kódexe

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Kolossé 3,18-4,1

Amit olvasunk, az a keresztény család etikai kódexének egy része.

Nem véletlenül kezdi az asszonyokkal. Nekik volt nehéz és sokszor ma is az, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Mit nem jelent ez?! Nem jelent alárendeltséget, és nem jelenti azt, hogy amit parancsol a férj, azt gondolkodás és véleménynyilvánítás nélkül egy feleségnek meg kell tennie. Nem rabszolgaságról van szó, hanem együttélésről az Isten rendjében. Ez tehát azt jelenti, hogy a családon belül Isten a férfire helyezi a felelősséget a döntésekért, így volt ez az Édenben is, amikor Isten Ádámot keresi a bűneset után. Éva szakított a gyümölcsből, ami a jó és rossz tudását jelentette, de Isten Ádámon kérte számon az engedetlenséget. Itt az engedelmesség azt jelenti: hagyd kibontakozni a férjedet a döntés felelősségének súlya alatt. Akard és hagyd, hogy Isten igazi felnőtt, felelősen gondolkodó férjet alkosson.

A másik félnek Isten azt mondja: “Ti férfiak szeressétek feleségeteket…” Egy nőnek, aki szerető feleség, ezt nem kell mondani, de a férfiakat figyelmeztetni kell arra, hogy a szeretet és a mogorvaság nem fér össze. Egy férjnek ki kell fejeznie megbecsülését és szeretetét a felesége iránt. Amikor a férj és a feleség között  Isten szerint rendben van minden, akkor tudnak jól bánni a gyerekeikkel és nem úgy, hogy azok bátortalanok és határozatlanok legyenek.  Mindez csak Isten segítségével válik lehetségessé. A Jézus Krisztusba vetett hit által azonban lehetséges így élni folyamatos békességben és örömben. 

Varga Róbert lelkipásztor

Igazságtalan bérezés?!

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Máté evangéliuma 20, 1-16

Jézus nagyon sokszor beszélt példázatokban, mert azt mindenki könnyebben értette. Olyan ez egy kicsit, mint később a templomi képek. Végigmenve a képek alatt a pap elmagyarázta az embereknek, hogy melyik mit ábrázol, hiszen a legtöbben sem írni sem olvasni nem tudtak.

A szőlőmunkások példázata Isten kegyelmét hozza közel. Mi a példázat háttere? A szőlőtermesztés az akkori Izraelben nagyon fontos foglalkozás volt. Víz kevés volt és a legtöbbször ihatatlan, ezért mindenki alacsony alkoholfokú bort ivott. Jól ismert volt az is, hogy aki munkát akart, az még szinte sötétben (hajnalodás előtt) kiment a piacra, hogy munkát kapjon. Napszámot fizettek, alkonyatkor.

Jézus példázataiban mindig volt valami addig szokatlan fordulat. Ebben is van. A gazda ugyanis többször is kiment a piacra, hajnalban, reggel kilenckor, délben és a munka vége előtt pár órával is. Akik hajnalban kezdtek, este az elszámoláskor megkapták az egy dénáros bérüket. Ami felháborította az embereket, hogy akik csak egy órát dolgoztak késő délutántól, azok is, és a többiek is egy dénárt kaptak. A gazda (a példázatban Isten) azonban másképpen gondolta. Ő ugyanannyit ad a saját pénzéből mindenkinek, amennyit akar.

Más az Isten logikája, mint az embereké. Nehezen értjük meg, hisszük el és gondoljuk végig. Jézus a mennyek országának igazságáról tanít, kegyelmét ingyen adja azoknak is, akik fiatal korukban térnek meg, azoknak is, akik később jutnak hitre és azoknak is, akik életük vége előtt egy órával jutnak hitre, mint a lator a kereszten Jézus mellett. A bér nem más, mint a bekerülés lehetősége az Isten országába.

Jézus tanításának lényege: nem teljesítmény alapján hanem kegyelemből van mindenkinek üdvössége, menekül meg az ítélet alól. Ez csak arra igaz, aki hisz Jézusban és elfogadta helyettes kereszthalálának bűntörlő érdemét, vagyis a hit ajándék!

Varga Róbert lelkipásztor